วันที่ 7 -14 มิถุนายน 2564  นายวิเชียร พรหมทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 4 โดยนางสาวจิดาภา โอบอ้อม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายสมคิด บุญญาธิการ มอบปัจจัยการผลิต โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (พื้นที่เป้าหมายกรมส่งเสริมการเกษตร) ปีงบประมาณ 2564 ให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ >>>อ่านต่อ

       วันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 นายวิเชียร พรหมทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นวิทยากร ในโครงการอบรมพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร  จัดโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ได้ให้ความรู้เกี่ยวหญ้าแฝก สายพันธุ์หญ้าแฝก การขยายพันธุ์หญ้าแฝก การปลูกและการดูแลรักษา>>>อ่านต่อ

       วันที่ 10 มิถุนายน 2564  นายวิเชียร พรหมทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านคลองวังช้าง หมู่ที่4 ตำบล ชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 39 ราย>>>อ่านต่อ

      วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายวิเชียร พรหมทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร นางสาวณัฐรดา ภานุมาศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่5 ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมPGS. ปี2564 กลุ่มขั้นที่2 จำนวน3กลุ่มได้แนะนำให้ความรู้สาธิตและสนับสนุนปัจจัยการผลิต >>>อ่านต่อ

       วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายวิเชียร พรหมทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมด้วยนายนพพล ถมทอง เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโสนางสาวจุไรรัตน์ สุขตะโก เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนางสาวเสาวณีย์ นาแซ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ หมู่ 2 บ้านพังเหา ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามงานและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการจัดระบบ>>>อ่านต่อ

       วันที่ 1 เมษายน 2564  นายวิเชียร พรหมทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ณ ห้องประชุมเรือจำลองจักรีนฤเบศร ตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณากลั่นกรอง>>>อ่านต่อ

      วันที่ 31 มีนาคม 2564 สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และหมอดินอาสา ร่วมจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล "กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (PRA)” เพื่อวิเคราะห์และวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้สามารถดำเนินการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด>>>อ่านต่อ

       วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายนพพล ถมทอง เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร จัดคลินิกดินเสริมทัพให้บริการคำแนะนำการจัดการดิน ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งมีเกษตรกรให้ความสนใจ>>>อ่านต่อ

นายวิเชียร  พรหมทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

บริการประชาชน

ลิ้งค์เด่น กรมพัฒนาที่ดิน

ลิงค์หน่วยงาน

ข่าวประกาศสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ข่าวรับสมัครงาน
  4. ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง พื้นที่ก่อสร้างสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ม.6 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร แบบเลขที่ 1009 ส. ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017232517) สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 18 - 25 มกราคม 2565
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2565


ยกเลิกประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127458383)
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2565


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127458383) สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 7 มกราคม 2565
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน เขตพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่ บ้านเทพวังทอง หมู่ที่ 15 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ตามแบบเลขที่ พด.11 ชพ.1/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117380995) สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 26 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564


ยกเลิกประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน เขตพัฒนาที่ดินในพื้นที่ บ้านเทพวังทอง หมู่ที่ 15 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ตามแบบแปลงเลขที่ พด.11 ชพ.1/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117125891)
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน เขตพัฒนาที่ดินในพื้นที่ บ้านเทพวังทอง หมู่ที่ 15 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ตามแบบแปลงเลขที่ พด.11 ชพ.1/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117125891) สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 10-17 พฤศจิกายน 2564
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107116157) สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 20-28 ตุลาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน เขตพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่ บ้านเทพวังทอง หมู่ที่ 15 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ตามแบบเลขที่ พด.11 ชพ.1/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117380995)
ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107116157)
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077212329)
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : จ้างขุดสระเก็บน้ำปริมาณดินขุด 2,100 ลบ.ม.(ขนาด 3 ไร่) จำนวน 2 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ ณ พื้นที่ ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067426267)
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : จ้างขุดสระเก็บน้ำปริมาณดินขุด 1,800 ลบ.ม. (ขนาดพื้นที่ 2.5 ไร่) ณ พื้นที่ ต.บางลึก (จำนวน 3 บ่อ) , ต.วังไผ่ (จำนวน 1 บ่อ) อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร พร้อมป้ายโครงการ ปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067444933)
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
next
prev

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร