Thai Chinese (Simplified) English
Overview Overview Search Search Up Up
Category: แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่
 
Files:
rar.png บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2560-01-19
5.08 KB
218
doc.png แบบการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2560-01-19
84.5 KB
213
pdf.png แบบใบลาไปต่างประเทศ (ลูกจ้างประจำ) HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2560-01-19
31.87 KB
223
pdf.png แบบใบลาไปต่างประเทศ (พนักงานราชการ) HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2560-01-19
34.97 KB
281
pdf.png แบบใบลาไปต่างประเทศ (ข้าราชการ) HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2560-01-19
31.1 KB
248
doc.png แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2560-01-19
338.5 KB
264
doc.png แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ปีงบประมาณ 2559 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2560-01-19
122.46 KB
227
doc.png แบบประเมินเพื่อปรับระดับชั้นงาน(ลูกจ้างประจำ) HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2560-01-19
70.5 KB
257
doc.png แบบฟอร์มหนังสือรับรอง(การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ) HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2560-01-19
47.5 KB
229
rar.png แบบไม่เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2560-01-19
4.67 KB
190
pdf.png แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2560-01-19
63.95 KB
295
doc.png ใบขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2560-01-19
32.5 KB
205
pdf.png ใบลาศึกษาต่อในประเทศโดยรับเงินเดือนเต็ม HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2560-01-19
67.55 KB
230
doc.png ใบสมัคร-พนักงานพิมพ์ (ลูกจ้างประจำ) HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2560-01-19
38 KB
213
doc.png รายละเอียดการขอเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2560-01-19
48.5 KB
215
doc.png แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2560-01-19
43 KB
203
doc.png แบบฟอร์มค่าศึกษาบุตร HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2560-01-19
55.5 KB
175
doc.png แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2560-01-19
38.5 KB
209
doc.png แบบฟอร์มมอบหมายเวรฯ HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2560-01-19
32.5 KB
1,234
doc.png แบบฟอร์มอนุมัติเดินทาง HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2560-01-19
50.5 KB
201
rar.png รายงานการขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปี 59 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2560-01-19
4.55 KB
199
rar.png รายงานนโยบายสำคัญของคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2560-01-19
6.93 KB
199
rar.png รายงานแผน-ผลการฝึกอบรมหมอดินอาสาปี 2559 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2560-01-19
4.66 KB
184

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร