Thai Chinese (Simplified) English
RSS
ผู้ว่าฯ ชุมพร เปิดงาน 5 ธันวาคม วันดินโลก ปี 2566 ในหัวข้อ“Soils and water, a source of life : ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต”

           วันที่ 18 ธันวาคม 2566 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันดินโลก” (World Soil Day 2023 ) ปี 2566 ในหัวข้อ“Soils and water, a source of life : ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” โดยมีนายชัยชนะ บัวชุม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานองค์กร หมอดินอาสา เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้นำกล่าวน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติคุณในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวจิตปฏิญาณ ด้วยความสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชปณิธานแห่งพระบรมราชนกนาถ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและการพัฒนาที่ดินอย่างต่อเนื่อง
         การจัดงานวันดินโลก ปี 2566 ภายใต้แนวคิดของ FAO “Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” โดยเน้นเรื่องทรัพยากรดิน และน้ำ เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการผลิตในภาคการเกษตร ซึ่งดินและน้ำมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ดินดีจะส่งผลต่อคุณภาพน้ำ ในขณะเดียวกัน น้ำที่สะอาดจะส่งผลต่อสุขภาพดินที่ดี การปกป้องดูแลทรัพยากรดิน และน้ำให้มีความยั่งยืนจะช่วยให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร ความยั่งยืน ของสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ หลังพิธีเปิดงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการวันดินโลก โดยสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ได้จัดนิทรรศการรำลึกวันดินโลก นิทรรศการเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ได้รับรางวัล วันดินโลก King Bhumibol World Soil Day Award ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับการจัดทำเขตพัฒนาที่ดิน จำลองกิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งจัดทำในพื้นที่จังหวัดชุมพรในอำเภอต่างๆ ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน
สำหรับงานดินโลก จังหวัดชุมพร จะจัดตั้งนิทรรศการและสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน ในโซนนิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในงานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2566 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ไปจนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2566
1_resize
Download
2_resize
Download
3_resize
Download
4_resize
Download
5_resize
Download
6_resize
Download
7_resize
Download
8_resize
Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร