Thai Chinese (Simplified) English
คำถามที่พบบ่อย
การสำรวจออกแบบปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 ขนาดของคูและร่องปลูกต้นไม้ มีความกว้างและความยาวเท่าไร

 - ขนาดของคู ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศบริเวณนั้นๆ และขนาดของร่อง ขึ้นอยู่กับชนิดพืชที่ปลูก ต้องออก   แบบให้เหมาะสมกัน

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร