Thai Chinese (Simplified) English

ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่การพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน พื้นที่ ม.3 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66017067848)
ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่มน้ำ บ้านเทพวังทอง ม.15 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65127272571)
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2566


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ชั้นเดียว 2 ห้องนอน สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097688725)
ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2565


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ชั้นเดียว 2 ห้องนอน สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087387901)
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2565


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน เขตพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่ บ้านเทพวังทอง หมู่ที่ 15 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ตามแบบเลขที่ พด.11 ชพ.1/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117380995)
ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107116157)
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077212329)
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : จ้างขุดสระเก็บน้ำปริมาณดินขุด 2,100 ลบ.ม.(ขนาด 3 ไร่) จำนวน 2 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ ณ พื้นที่ ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067426267)
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : จ้างขุดสระเก็บน้ำปริมาณดินขุด 1,800 ลบ.ม. (ขนาดพื้นที่ 2.5 ไร่) ณ พื้นที่ ต.บางลึก (จำนวน 3 บ่อ) , ต.วังไผ่ (จำนวน 1 บ่อ) อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร พร้อมป้ายโครงการ ปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067444933)
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : จ้างขุดสระเก็บน้ำปริมาณดินขุด 2,100 ลบ.ม.(พื้นที่ขนาด 3 ไร่) จำนวน 2 บ่อ ณ พื้นที่ ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067381791)
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : จ้างขุดสระเก็บน้ำปริมาณดินขุด 1,800 ลบ.ม. จำนวน 1 บ่อ ,ปริมาณดินขุด 2,100 ลบม. จำนวน 5 บ่อ และปริมาณดินขุด 3,500 ลบ.ม. จำนวน1 บ่อ ณ พื้นที่ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067525005)
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : จ้างขุดสระเก็บน้ำปริมาณดินขุด 1,800 ลบ.ม. (ขนาดพื้นที่ 2.5 ไร่) จำนวน 2 บ่อ และปริมาณดินขุด 2,100 ลบ.ม. (ขนาดพื้นที่ 3 ไร่) จำนวน 7 บ่อ พื้นที่ ต.ปากคลอง,ต.สะพลี, ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067458660)
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น สูง 2.5 เมตร พื้นที่ก่อสร้างบ้านปากสระ หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127233478)
ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2562


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน พื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127244090)
ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2562


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาจ้างผลิตเสื้อหมอดินอาสา จำนวน ๔,๕๖๙ ตัว (73.14.17.03 ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 59056192296)
ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2559


ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร