Thai Chinese (Simplified) English
คำถามที่พบบ่อย
การตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวร คืออะไร

- การตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวร มี 2 ประเภทดังนี้
  1 การตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรแบบเบื้องต้น เป็นการตรวจสอบเพื่อให้รู้ว่าที่ดินแปลงที่ขอให้  ตรวจสอบนั้น อยู่ ในเขตป่าไม้ถาวรหรือไม่
  2 การตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรแบบรับรองเอกสาร เป็นการตรวจสอบเพื่อให้รู้ว่าที่ดินแปลงที่ขอให้    ตรวจสอบนั้น อยู่ในเขตป่าไม้ถาวร    หรือ      ไม่ โดยมีความประสงค์ที่จะขอเป็นเอกสารอ้างอิงเพื่อใช้ในการ   ดำเนินการอื่นๆต่อไป

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร