Thai Chinese (Simplified) English
RSS
                                      โครงการจังหวัดพบประชาชน จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567

        วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจังหวัดพบประชาชน ซึ่งภายในงานได้เปิดให้บริการจากหน่วยงานราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สภากาชาดจังหวัดชุมพร โรงพยาบาล ร้านค้าและประชาชน สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร โดยนายชัยชนะ บัวชุม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมด้วยนางสาวณัฐรดา ภานุมาศ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาที่ดินและให้คำแนะนำเรื่องการวางแผนการใช้ที่ดิน การลดต้นทุนการผลิต การปรับปรุงบำรุงดิน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทั้งยังบริการสนับสนุนปัจจัยผลิต สารเร่ง พด.ต่างๆ ปอเทือง และน้ำหมักชีวภาพ มีผู้ร่วมเข้ารับริการ จำนวน 75 ราย ณ โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
1_resize
Download
2_resize
Download
3_resize
Download
4_resize
Download
5_resize
Download
6_resize
Download
7_resize
Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร