Thai Chinese (Simplified) English
คำถามที่พบบ่อย
ขั้นตอนการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวร มีขั้นตอนอะไรบ้าง

- เมื่อได้รับหนังสือเอกสารที่ขอให้ตรวจสอบ แล้วจะดำเนินการตรวจสอบหนังสือเบื้องต้นว่าเอกสารที่ส่งมา   มีความชัดเจน และได้ลงหมายตำแหน่งแปลง ค่าพิกัดตามขั้นตอนถูกต้อง ชัดเจน มีการลงนามรับรอง    สำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับที่ส่งมาให้ครบถ้วนหรือไม่ ถ้าเอกสาร         ถูกต้องครอบถ้วน มีความชัดเจน    จะส่งเอกสารให้ สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนา       ที่ดิน ดำเนินการตรวจสอบต่อไป 

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร