วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. นางสาวสุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายนรา สุขไชย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ประชุมมอบแนวทางการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานของสถานีพัฒนาที่ดินระนอง เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน โดยมีนายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีฯเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินระนอง และลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอนุชา นาคาศัย) ในวันที่ 22 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติด้านการพัฒนาที่ดินของนายอภิชา ทองสุย หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
          
วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567 นางพัชนี กุลกระโทก เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยดาบตำรวจสมนึก โมราศิลป์ ประธานศูนย์ศพก. อำเภอเมืองระนอง ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล ในการทัศนศึกษา และประจำฐานให้ความรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย และนวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ ในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถและฝึกประสบการณ์ให้กับตนเอง โดยในการทัศนศึกษาครั้งนี้ มีนักเรียนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาดูงานจำนวนทั้งสิ้น 323 คน
          
วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30น. นายพบชาย สวัสดี ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 พร้อมด้วยนายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง ร่วมต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดงานประชุมสมัชชาประมงพื้นบ้านประเทศไทย ครั้งที่ 9 เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของผู้แทนชาวประมงพื้นบ้าน 19 จังหวัด ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน โดยมี นายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากสมาคมการประมงพื้นบ้าน /ผู้แทนจากองค์กรภาคประชาสังคม ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หาดประพาส ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ
          
วันที่ 21 ธันวาคม 66 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนองจัดกิจกรรมอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรที่ 4 การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทท้องถิ่น เพื่อให้หมอดินอาสาได้เรียนรู้เทคโนโลยีในการพัฒนาที่ดินที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้หมอดินอาสามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้การแก้ไขปัญหาด้านดินจากประสบการณ์ในการทำการเกษตรของตนเอง และเพื่อสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาและจัดทำต้นแบบหมอดินอาสาในการแก้ไขปัญหาดินต่างๆ ณ สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
          

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง