วันที่ 21 ธันวาคม 66 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง จัดงานวันดินโลก ประจำปี 2566 (World Soil Day 2023) ภายใต้หัวข้อ “Soil and Water : a source of life : ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสร้างการรับรู้เรื่องวันดินโลก โดยมีนายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด และมีหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนนักศึกษา ประชาชน และภาคีเครือข่าย ต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 200 ราย
สำหรับวันดินโลกตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ตามมติขององค์การสหประชาชาติ กำหนดให้ตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องจากทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างยาวนาน ปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ
โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม และนิทรรศการวิชาการด้านดิน อาทิเช่น บ่มดิน พืชปุ๋ยสด แหนแดง สายพันธุ์หญ้าแฝกบริสุทธิ์ 6 สายพันธุ์ และนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดินเป็นต้น พร้อมทั้งมีนิทรรศการจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดระนอง และโครงการชลประทานจังหวัดระนอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ณ สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง
          
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 นางสาววชิราพร ดิษฐ์ราชา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ร่วมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง จังหวัดระนอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายอมรพันธ์ ศรีรักษ์ ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนายอำเภอกะเปอร์ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และยังมีหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคี ผู้นำชุมชน เข้าร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม ซึ่งมี กษ.จังหวัดระนองดำเนินการกระบวนการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ที่ 7 ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ เพื่อนำไปวิเคราะห์จัดทำเป็นแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านต่อไป ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
          
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 นางพรทิพย์ สวนชำนิ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางพัชนี กุลกระโทก เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ร่วมให้บริการเกษตรกรในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้บริการเกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน ซึ่งมีว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน ปลัดจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด และมีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ พี่น้องเกษตรกร และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานมากกว่า 200 ราย ณ อาคารตลาดกลางเพื่อการเกษตร หมู่ 2 ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
          
นางพรทิพย์ สวนชำนิ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ร่วมออกรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง ในรายการ "107.25 อันดามันวันนี้" ช่วงเปิดอกถกประเด็นในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา09.30 - 10.00 น. เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานวันดินโลก ปี 2566 ภายใต้หัวข้อที่ FAO กำหนด "Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต" ซึ่งมีกำหนดการจัดงานวันดินโลกในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง
      

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง