วันที่ 12 มกราคม 2566 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยนายรณยุทธสมบึงกลาง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินระนอง เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน พร้อมด้วยนายบุญชัย สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ทันตแพทย์หญิงสุกีรติ กปิลกาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พุทธศาสนิกชนร่วมในพิธี เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรง และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยให้ผู้เข้าร่วมอุปสมบทได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ณ ศาลาการเปรียญวัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง
      ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมกันทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเกิดอานิสงส์จากการรวมพลังความศรัทธาและความจงรักภักดีถวายพระพรแด่พระองค์ท่านในโอกาสนี้ด้วย
      สำหรับจังหวัดระนอง มีผู้เข้าร่วมอุปสมบท จำนวน 111 คน โดยจัดให้มีพิธีปลงผมนาคเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 และจะปฏิบัติศาสนกิจ รวมทั้งเข้ารับการถวายความรู้ ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2566 ซึ่งจะทำพิธีลาสิกขา ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2566

          

      วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง จัดงานวันดินโลก (World Soil Day) ประจำปี 2565 "Soils, where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน" วัตถุประสงค์การจัดงานวันดินโลกในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติคุณในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสืบสานรักษา ต่อยอดพระราชปณิธานแห่งพระบรมราชนกน เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน และการพัฒนาที่ดินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม” ประวัติความเป็นมาของวันดินโลก นิทรรศการวิชาการดิน โดยมีนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนราชการในพื้นที่ หมอดินอาสา นักเรียน นักศึกษา พี่น้องเกษตรกร และหน่วยงานภาคี เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

          

      วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ของจังหวัดระนอง ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 7 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง โดยมีนายอำนวย แออุดม เกษตรจังหวัดระนอง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองระนอง นายกเทศบาลตำบลราชกรูด ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมกว่า 100 คน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้ การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย

          

        วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางพรทิพย์ สวนชำนิ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายรณยุทธ สมบึงกลาง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เลขานุการในการประชุมฯ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ร่วมจัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่อำเภอกะเปอร์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายชัยวุฒิ บุตรศรี นายอำเภอกะเปอร์ เป็นประธาน และมีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่น ที่เป็นคณะทำงานฯเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้รับผิดชอบทำหน้าที่สำรวจจำแนกประเภทที่ดินระดับอำเภอ และกำหนดแผนปฏิบัติการสำรวจพื้นที่ในพื้นที่ป่าไม้ถาวร นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่ยังไม่ได้สำรวจและจำแนกประเภทที่ดินอย่างละเอียดของอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามสภาพพื้นที่ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในเรื่องเพื่อพิจารณา ทางคณะทำงานฯและเลขานุการจะได้ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ ห้องประชุมที่ทำการอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

          

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง