วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง เป็นคณะกรรมการ ร่วมกันออกไปตรวจพิสูจน์ที่ดิน กรณีการออกโฉนดที่ดินในเขตป่าไม้ ตามคำสั่งจังหวัดระนอง ที่ 943/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563  กรณีที่นางสาวอัมพร เทียนรัตน์ กับพวก ที่ขอสรวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดิน ของนายจำนง เทียนรัตน์ ซึ่งได้ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน จำนวน 4 แปลง โดยอาศัยหลักฐานใบจอง (น.ส. 2) เลขที่ 150 หมู่ที่ 4 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ตามคำขอฉบับลงวันที่ 1 เมษายน 2565 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการรังวัดแล้ว ผลปรากฎว่าที่ดินแปลงนี้ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าคลองหินแกะ และป่าคลองม่วงกลวง" และป่าไม้ถาวร "ป่าเลนคลองหาดทรายดำและป่าคลองม่วงกลวง"

        

      วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยนายรณยุทธ สมบึงกลาง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ องค์กรเอกชน และพุทธศาสนิกชน ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี จังหวัดระนองร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดระนอง จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ โดยการเจริญสมาธิบำเพ็ญภาวนารวมพลังถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล เป็นเวลา 99 วินาที ทั้งนี้ ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้พุทธศาสนิกชน และยังทำให้สังคมเกิดความสงบร่มเย็น สันติสุข ด้วยการนำหลักธรรมจากบทสวดเจริญพระพุทธมนต์มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เป็นการสอนใจประชาชนให้มีสติ ให้ตั้งมั่นในคุณงามความดี ไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตจะสามารถดำรงชีวิตอยู่บนความถูกต้องตามทำนองครองธรรม ซึ่งพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ กำหนดจัดขึ้นทุกวันที่ 28 ของเดือน

          

      วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 นางพรทิพย์ สวนชำนิ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลนาคา และหมู่ที่ 6 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง จัดอบรมด้านการจัดการดินและปุ๋ย การจัดการพื้นที่ความเหมาะสมสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ และสาธิตการผลิตน้ำหมักชีวภาพ (จากสารเร่งซุปเปอร์ พ.ด. 2) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดิน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุปูนเพื่อปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วม เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองให้เกิดผลได้อย่างถูกต้อง สามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตให้สามารถแข่งขันได้และมีผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

          

      วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น.  นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง ได้ให้การต้อนรับนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดินและคณะฯ ลงพื้นที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง เพื่อตรวจเยี่ยมและประชุมเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ จากเจ้าหน้าที่ และได้มอบนโยบายแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนงานของกรมพัฒนาที่ดิน ประสบความสำเร็จ มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของกรมพัฒนาที่ดิน ต่อไป

          

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง