วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน่วยที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดระนอง จำนวน 50 คน ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 เนื่องจากวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยร่วมกันพรวนดิน ใส่ปุ๋ย และกำจัดวัชพืช เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 699 ต้น ณ บริเวณสถานีพัฒนาที่ดินระนอง ครอบคลุมพื้นที่จำนวน 10 ไร่

    พร้อมนี้ สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ได้ประชาสัมพันธ์การจัดงาน 5 ธันวาคม วันดินโลก World Soil Day 2022 “อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน Soils : Where Food Begins” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบและประสัมพันธ์ขยายผล ต่อไป

          

    เช้าวันที่ 13 ตุลาคม 2565 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง โดยมีนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง ข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคมองค์กรภาคเอกชน ข้าราชการ และภาคประชาชน จังหวัดระนองเข้าร่วม กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ซึ่งมีพระภิกษุสงฆ์ออกรับบิณฑบาต 89 รูป โดยคณะสงฆ์จังหวัดระนองจะนำสิ่งของที่ตักบาตรในครั้งนี้ ไปบริจาคเพื่อเป็นสาธารณกุศลต่อไป ณ บริเวณพระเมรุมาศจำลอง(เดิม) สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

          

    วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จิตอาสาพระราชทาน 904 ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ผู้ทรงคุณอันประเสริฐต่อชาติบ้านเมือง ซึ่งในโอกาสวันวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จังหวัดระนองได้กำหนดให้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต่อปวงประชาและชาติบ้านเมือง สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย การปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า และเก็บขยะ ณ ภูเขาหญ้า หมู่ที่ 1 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

          

    วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ร่วมจัดเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) 28 กันยายน "วันพระราชทานธงชาติไทย" โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) รวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย ครบรอบ 105 ปี ณ บริเวณหน้าเสาธงสถานีพัฒนาที่ดินระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

          

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง