วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 นางพัชนี กุลกระโทก เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สถานีพัฒนาที่ดินระนอง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันสถาปนาเมืองระนอง ครบรอบ 161 ปี พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการทุกสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

     ตามประวัติศาสตร์เมืองระนอง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2405 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะเมืองระนองเป็นหัวเมืองจัตวา ขึ้นตรงต่อเมืองหลวง พร้อมทั้งพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนพระรัตนเศรษฐี ขึ้นเป็น พระยารัตนเศรษฐี ตำแหน่งเจ้าเมืองระนอง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จังหวัดระนองจึงได้กำหนดให้วันที่ 21 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันสถาปนาเมืองระนอง และกำหนดจัดให้มีการประกอบพิธีถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมจังหวัดระนอง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง

        

   วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง นำทีมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินระนอง เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิด และมีนายอำนวย แออุดม เกษตรจังหวัดระนอง ทันตแพทย์หญิงสุกีรติ กปิลกาญจน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงาน ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก ที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

          

     วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยนางพรทิพย์ สวนชำนิ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการของนายชัยวัฒน์ โยธคล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน เข้าร่วม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงฯ วิเคราะห์สภาพการผลิต การตลาดและปัญหาของสินค้าเกษตร รายงานการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงต่อปัญหาความเดือดร้อน และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัดและเหตุการณ์/หรือสถานการณ์ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง

            

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นางพรทิพย์ สวนชำนิ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายนพดล อุบลเลิศ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ร่วมดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisa : PRA) โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ กำนันตำบลมะมุ ผู้ใหญ่บ้าน หมอดินอาสา และเกษตรกร เข้าร่วมวางแผนเกี่ยวกับสภาพการใช้ที่ดินของตำบล ความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนสะท้อนปัญหารับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความต้องการของชุมชน เพื่อรวบรวมประเด็นข้อมูลต่างๆ นำมาจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

          

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง