ลำดับที่ รายการ ที่อยู่ลิ้ง
1 ข้อมูลที่ดิน https://www.ldd.go.th/www/lek_web/web.jsp?id=18906
2 ข้อมูลการใช้ที่ดิน https://www.ldd.go.th/www/lek_web/web.jsp?id=18907
3 ข้อมูลแหล่งน้ำ https://www.ldd.go.th/www/lek_web/web.jsp?id=17948
4 ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน https://www.ldd.go.th/WEB_Bio/Index.html
5 ข้อมูลแผนที่ https://www.ldd.go.th/www/lek_web/web.jsp?id=19273
6 ข้อมูลการจัดการดิน https://www.ldd.go.th/Web_Soil/Page.htm
7 บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน https://www.ldd.go.th/web_Soilanaly/Index.html

PROGRAM