วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 นางสาววชิราพร ดิษฐ์ราชา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระกุศลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระราขสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมีพระราชระณังควชิรมุณี เจ้าคณะจังหวัดระนอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และร่วมมีพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติตามพระราชปณิธาณด้วยพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่น ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์โดยถ้วนหน้า ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ผลงานโครงการมากกว่า 4,000 อันเกิดจากพระปรีชาสามารถของพระองค์ ล้วนได้รับการยกย่องสดุดีพระเกียรติคุณ ณ หอประชุมจังหวัดระนอง (คอซู้เจียง) ศูนย์ราชการจังหวัดระนองด้วย

          

 

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 นางสาววชิราพร ดิษฐ์ราชา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางพัชนี กุลกระโทก เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อให้บ้านเมืองสะอาดสวยงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ตามพระบรมราโชบาย ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี และมีส่วนราชการ เอกชน นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาด และเก็บขยะ โดยช่วงเวลา 08.30 น. - 12.00 น. บริเวณตลอดแนวถนนเพชรเกษม ตั้งแต่ปลายฝนรีสอร์ทถึงวัดวารีบรรพต (วัดบางนอน) และช่วงเวลา 13.30 น. - 16.30 น. บริเวณลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง

          

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางซึ่งตั้งสำนักงานอยู่ในจังหวัดระนอง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน ครั้งที่ 11/2566 ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมีนายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน โดยสถานีพัฒนาที่ดินระนองประชาสัมพันธ์การจัดงานวันดินโลก ปี 2566 ภายใต้หัวข้อที่ FAO กำหนด คือ Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต ของกรมพัฒนาที่ดินระหว่างวันที่ 5 - 10 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และจังหวัดระนองมีกำหนดการจัดงานวันดินโลกในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง

          

เมื่อวันนี้ 26 พฤศจิกายน 2566 นายอัมพร พวงพวา วิทยากรจิตอาสา 904 รหัส 4A-428 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง ร่วมต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระนอง ณ โรงเรียนบ้านสองแพรก ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยมี นายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้สรุปสถานการณ์อุทกภัย พร้อมรายงานความเสียหาย ร่วมถึงการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นให้รับทราบ ซึ่งจังหวัดระนอง ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2566 ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำเอ่อล้นตลิ่ง จากสถานการณ์ดังกล่าวฯ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกระบุรี อำเภอละอุ่น และอำเภอกะเปอร์ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชน รวม 610 ครัวเรือน 2,000 ราย ร่วมถึงพื้นที่การเกษตร และสิงสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ ทั้งนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระบรมราโชบาย ในการป้องกันและแก้ไขการเกิดภัยธรรมชาติ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวในที่ประชุม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 610ชุด ไปมอบแก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอต่างๆ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยองคมนตรี ได้อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสความห่วงใย จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ตัวแทนราษฎร รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ ต่อไป

          

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง