วันที่ 19 กันยายน 66 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะวันชายหาดสากล (ICC) และปล่อยเต่าสู่ทะเล ตามโครงการเก็บขยะเนื่องในวันอนุรักษ์ชายทะเลฝั่งสากล ประจำปี 2566 เนื่องด้วยวันสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล นานาประเทศได้ร่วมจัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณชายฝั่งทะเลทั่วโลก เพื่อให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับขยะ ตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดี ณ บริเวณชายหาดบ้านอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

          

  วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 66 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง จัดฝึกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรที่ 2 ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 20 ราย เพื่อให้หมอดินอาสาได้มีเวทีพบปะและได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีในการพัฒนาที่ดินไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ร่วมกัน ตลอดจนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 มาใช้ประโยชน์ในการถอดบทเรียน นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริง และเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายหมอดินอาสาในพื้นที่ ให้หมอดินอาสามีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาดินในพื้นที่ของตนเองซึ่งกันและกัน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมือง ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

          

   วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 66 เวลา 07.30 น. นางพรทิพย์ สวนชำนิ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 91 รูป และลงนามถวายพระพร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายบุญชัย สมใจและนายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นำส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงถึงความจงรักภักดี พร้อมตั้งจิตอธิษฐานให้ สมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของประชาชนสืบไป ณ บริเวณลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง

ทั้งนี้ในพิธีลงนามถวายพระพร ยังได้มีการประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา พุทธ อิสลาม และคริสต์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาอีกด้วย
 
          

     วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยนายนพดล อุบลเลิศ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานพิธีเปิดกรวยดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยปลัดจังหวัดระนอง นายอำเภอเมืองระนอง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 200 คน

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีการปรับภูมิทัศน์ ภายในวัดสุวรรณคีรีวิหาร (ปากจั่น) อำเภอกระบุรี ทำความสะอาดพื้นที่ กำจัดวัชพืช ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บขยะ เพื่อให้วัด เป็นระเบียบ สะอาด เรียบร้อย และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้มาใช้สถานที่

          

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง