วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นางพรทิพย์ สวนชำนิ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ร่วมดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisa : PRA) โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมอดินอาสา และเกษตร เข้าร่วมวางแผนเกี่ยวกับสภาพการใช้ที่ดินของตำบลทรายแดง ความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนสะท้อนปัญหารับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความต้องการของชุมชน เพื่อรวบรวมประเด็นข้อมูลต่างๆ นำมาจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
    
          
  วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2566 นางพรทิพย์ สวนชำนิ นักวิชาการเกษตรชำนาญงาน และนางพัชนี กุลกระโทก เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ลงพื้นที่จัดประชุมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (Participatory Rural Appraisl : PRA) เพื่อรับฟังความคิดเห็น ประเด็นปัญหา ความต้องการด้านต่างๆ ของเกษตรกรและองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น และนำข้อมูลไปดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ต่อไป ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
    
          
   วันที่ 21 มิ.ย.66 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้ายเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายบุญชัย สมใจ นายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้า แต่งกิ่ง และใส่ปุ๋ยต้นปาล์มน้ำมัน ต้นกล้วยไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ได้อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และการปลูกต้นไม้ในใจคน ลดผลกระทบจากการสภาพภูมิอากาศ ซึ่งการกิจกรรมในครั้งนี้ ทุกภาคส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความร่วมมือ ทั้งอุปกรณ์การตัดแต่งกิ่งไม้ รถขนย้ายกิ่งไม้ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ต่างพร้อมใจกันตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ใส่ปุ๋ยต้นไม้ เพื่อให้เกิดความงดงามและร่มรื่น สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามพร้อมสร้างสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย
    
          
    วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 นางพรทิพย์ สวนชำนิ นักวิชาการเกษตรชำนาญงาน และนางสาววชิราพร ดิษฐ์ราชา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ลงพื้นที่จัดประชุมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (Participatory Rural Appraisl : PRA) เพื่อรับฟังความคิดเห็น ประเด็นปัญหา ความต้องการด้านต่างๆ ของเกษตรกรและองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น และนำข้อมูลไปดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนองต่อไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
    
          

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง