วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ลงพื้นที่จัดประชุมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (Participatory Rural Appraisl : PRA) เพื่อรับฟังความคิดเห็น ประเด็นปัญหา ความต้องการด้านต่างๆ ของเกษตรกรและองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น และนำข้อมูลไปดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนองต่อไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
    
          
  วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง และนายนพดล อุบลเลิศ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ลงพื้นที่จัดประชุมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (Participatory Rural Appraisl : PRA) เพื่อรับฟังความคิดเห็น ประเด็นปัญหา ความต้องการด้านต่างๆ ของเกษตรกรและองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น และนำข้อมูลไปดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนองต่อไป ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
    
            
   วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 นางพรทิพย์ สวนชำนิ นักวิชาการเกษตรชำนาญงาน และนางสาววชิราพร ดิษฐ์ราชา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ลงพื้นที่จัดประชุมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (Participatory Rural Appraisl : PRA) เพื่อรับฟังความคิดเห็น ประเด็นปัญหา ความต้องการด้านต่างๆ ของเกษตรกรและองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น และนำข้อมูลไปดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนองต่อไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ หมู่ที่ 3 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
    
          
  วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 นางพัชนี กุลกระโทก เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ลงพื้นที่จัดประชุมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (Participatory Rural Appraisl : PRA) เพื่อรับฟังความคิดเห็น ประเด็นปัญหา ความต้องการด้านต่างๆ ของเกษตรกรและองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น และนำข้อมูลไปดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนองต่อไป ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
    
          

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง