"HOPE"วัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานปลัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     

 

 

ประจำเดือนมีนาคม 2564

                  สัปดาห์ที่ 1                   

                  สัปดาห์ที่ 2                    

                สัปดาห์ที่ 3                  

                สัปดาห์ที่ 4                  

 

      ประจำเดือนเมษายน 2564

              สัปดาห์ที่ 1                
              สัปดาห์ที่ 2                
              สัปดาห์ที่ 3                
              สัปดาห์ที่ 4                

 

   

รายงาน การบัญชี  

   

ลิงค์หน่วยงาน     

ระบบดาวเทียม