บทบาท/ภารกิจ

เป็นหน่วยงานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดินในจังหวัดภูเก็ต

ให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อเป็นฐานในการผลิตพืชที่ปลอดภัย

และมั่นคงให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

   

แนะนำผู้บริหาร  

 

 

นายทรงวุฒิ แสงสุริยะ

 ผู้อำนวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต

   

รายงาน การบัญชี  

   

ลิงค์หน่วยงาน     

ระบบดาวเทียม