ทำเนียบ

 

 ๑. นายสามารถ เลี่ยงสกุล  ๒๕๔๖ - ๒๕๕๐
๒. นางศิริวรรณ ยอดไกร  ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒
 ๓. นางสาวนุชจรี กองพลพรหม  ๒๕๕๓ - มิ.ย.๕๓
๔. นายปรีชา ช่วยชู  ก.ค.๕๓ - ก.ย.๕๓
๕. นายสมควร ณ ลำปาง  พ.ย.๕๓ - พ.ค.๕๔
๖. นายสามารถ สร้อยทอง  พ.ค.๕๔ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

๗. นายพิสิษฐ์ บำรุงพงษ์  ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

             

๘. นายปัญญา ใจสมุทร  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗

              

 

 ๙. นายทรงวุฒิ แสงสุริยะ

 

 ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ - ปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

   

รายงาน การบัญชี  

   

ลิงค์หน่วยงาน     

ระบบดาวเทียม