Main Menu เมนูด้านซ้าย เมนูด้านขวา
หน้าหลัก แนะนำหน่วยงาน  แนะนำผู้บริหาร
กิจกรรมข่าวสาร แนะนำสถานี รายงานการบัญชี 
ข้อมูลดิน

ประวัติ

งบทดลองรายเดือน

ติดต่อเรา

บทบาท/ภารกิจ

 คลังวีดีทัศน์
แผนผังเวปไซต์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 คนไทยหัวใจเกษตร
ทำเนียบ

บริการ

 ลิงค์หน่วยงาน
 

วิสัยทัศน์

 
 

ปรัชญาการดำเนินการ

 
 

โครงสร้าง/อัตรากำลัง

 
   แผน/ผลการปฎิบัติงาน  
   พื้นที่การดำเนินงาน  
   แผนงานประจำปี  
   ข้อมูลด้านวิชาการ  
   ข้อมูลการจัดการดิน  
   การจัดการทรัพยากรดิน  
   การปรับปรุงบำรุงดิน  
   การเสื่อมโทรมของดิน  
   เทคโนโลยีชีวภาพ  
   ข้อมูลหญ้าแฝก  
 

การสำรวจดิน

 
   พื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร  
   สารสนเทศภูมิศาสตร์  
 

บริการตัวอย่างวิเคราะห์ดิน

 
 

มหัศจรรย์ พด.๑ - พด.๑๒

 
 

ศูนย์วิจัยปากช่อง

 
  โปรแกรมบริการประชาชน  
 

ใบขอรับการตรวจสอบตัวอย่างดิน

 
 

ใบคำขอรับผลิตภัณฑ์ สารเร่ง พด.

 
 

ใบขอรับเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

 
 

ใบรับกล้าหญ้าแฝก

 
 

ใบคำขอรับปูนโดโลไมท์

 
   ฐานข้อมูลหมอดินอาสา  
   ฐานข้อมูลการก่อสร้างแหล่งน้ำ  
 

แผ่นผับ/เอกสารถ่าย

เทคโนโลยีกรมพัฒนาที่ดิน

 
 

การขยายเชื้อจุลินทรีย์

 
 

การผลิตปุ๋ยหมักจาก พด.๑

 
 

การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ พด.๒

 
 

การผลิตสารบำบัดน้ำเสีย พด.๖

 
 

การผลิตสารป้องกันแมลงพด.๗

 
 

เทคนิคการเพิ่มคุณภาพปุ๋ยน้ำ

 
 

การใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงดิน

 
 

ปัญหาและวิธีแก้ไขของปุ๋ยน้ำ

 
 

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

 
 

การใช้สมุนไพรกำจัดแมลง

 
 

การไถกลบตอซัง

 
   การผลิตปุ๋ยพืชสดด้วยถั่วพร้า  
   การผลิตปุ๋ยพืชสดด้วยโสน  
   การผลิตปุ๋ยพืชสดด้วยปอเทือง  
   การปลูกผักปลอดสารพิษ  
   

แนะนำผู้บริหาร  

 

 

นายทรงวุฒิ แสงสุริยะ

 ผู้อำนวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต

   

รายงาน การบัญชี  

   

ลิงค์หน่วยงาน     

ระบบดาวเทียม