ข้อมูลการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดินฉบับ  <<Click>>

ลักษณะและสมบัติของชุดดินจัดตั้งในประเทศไทย  

ภาคกลาง                     <<Click>>

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ <<Click>>

ภาคเหนือ                     <<Click>>

ภาคใต้                         <<Click>>

ดินกรดในประเทศไทย        <<Click>>

คู่มือการตรวจสอบดินและเก็บตัวอย่างดิน ๑ ตำบล ๑ ชุดดิน <<Click>>

   

แนะนำผู้บริหาร  

 

 

นายทรงวุฒิ แสงสุริยะ

 ผู้อำนวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต

   

รายงาน การบัญชี  

   

ลิงค์หน่วยงาน     

ระบบดาวเทียม