หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ให้บริการด้านการวิเคราะห์ ตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดิน การจัดการดิน น้ำ พืช ปุ๋ย
  • พัฒนาหมอดินอาสา ยุวหมอดิน เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาที่ดิน
  • ปฏิบัติการอื่นๆ ตาม พ.ร.บ. การพัฒนาที่ดิน และงานจากกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
   

แนะนำผู้บริหาร  

 

 

นายทรงวุฒิ แสงสุริยะ

 ผู้อำนวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต

   

รายงาน การบัญชี  

   

ลิงค์หน่วยงาน     

ระบบดาวเทียม