• soil12.png
   

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

      

 

   ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ปี 2565

             - ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565.คลิ๊ก

              - สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทความที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน คลิ๊ก

              - สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทความที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบการทุจริต  คลิ๊ก

              - สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม คลิ๊ก

              - สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บุคลากรที่ได้รับการยกย่องในหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น  คลิ๊ก

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ปี 2564

             - สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "HOPE" วัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(5 มีนาคม2564)  คลิก๊

 

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565

      - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)<<เอกสารแนบ>>

       - ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาฯ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก  ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)<<เอกสารแนบ>>

       - ประกาศเผยแพร่ประกาศประกวดราคาฯ และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก  ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)<<เอกสารแนบ>>

       - ประกาศเผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก  ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)<<เอกสารแนบ>>

       - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2564) <<เอกสารแนบ>>

      - ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 1 รายการ <<เอกสารแนบ>>

      - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565) <<เอกสารแนบ>>

       - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565) <<เอกสารแนบ>>

      - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2565) <<เอกสารแนบ>>

      - ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2564 ถึงเดือน กันยายน 2565 <<เอกสารแนบ>>

     

   

 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันดินโลก ปี 2561

 

วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายปัญญา ใจสมุทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันดินโลก ปี 2561 ณ สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต      ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จังหวัดภูเก็ต และ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  อ่านต่อ 

 ประชาสัมพันธ์งานวันดินโลก ปี 2561

วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายปัญญา ใจสมุทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชาสัมพันธ์งานวันดินโลก ปี 2561 ณ สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์งานวันดินโลก ปี 2561

วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายปัญญา ใจสมุทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฯ ประชาสัมพันธ์งานวันดินโลก ปี 2561 ตามโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต  อ่านต่อ

 

 กิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 "

วันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายปัญญา ใจสมุทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกันทำกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 " โดยการใส่ปุ๋ย พรวนดิน ถางหญ้า กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่ง และรดน้ำต้นไม้ ภายในบริเวณรอบ ๆ สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต   อ่านต่อ

 

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันดินโลก ปี 2561 ครั้งที่ 2

 วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายปัญญา ใจสมุทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันดินโลก ปี 2561 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จังหวัดภูเก็ต  อ่านต่อ 

 

พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

 วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายปัญญา ใจสมุทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมงานพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย์เดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมประดู่แด่ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อ่านต่อ 

   

HOT Link

 

   
  1. ปฎิทิน
  2. ข่าวสมัครงาน

15-16 พฤศจิกายน 2561 อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Ldd Zoning ทาง Internet)

20 พฤศจิกายน 2561 ตรวจพิสูจน์ที่ดิน รายนางสาวปรีชญา สุขาภิรมย์สวัสดิ์

26-27 พฤศจิกายน 2561 อบรมหลักสูตรระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศฯ

27 พฤศจิกายน 2561 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ศูนย์ ฯ (ศพก.) ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเกษตรผู้นำ ครั้งที่1

 

 

   

บริการประชาชน

   

    

   

แนะนำผู้บริหาร  

 

 

นายปัญญา  ใจสมุทร

 ผู้อำนวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต

   

รายงาน การบัญชี  

   

คลังวีดีทัศน์  

   

ลิงค์หน่วยงาน     

ระบบดาวเทียม