วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง มอบหมายให้นางสาววชิราพร ดิษฐ์ราชา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน 1 สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ดำเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน โครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน ประจำปี 2566 พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืชผัก อุปกรณ์วัสดุทางการเกษตร สารเร่งซุปเปอร์ พด. พร้อมสาธิตการผลิตน้ำหมักชีวภาพ (พด.2) แก่ครูและนักเรียน (โรงเรียนต่อยอด ปี 2558-2565) โรงเรียนบ้านสำนัก ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ครูและนักเรียนมีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ และการทำการเกษตรอย่างถูกต้อง ตลอดจนการนำผลผลิตที่ได้จากแปลงเกษตรมาใช้ประกอบเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่อไป
    
          
  วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายนพดล อุบลเลิศ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ วิเชียรเพชร นักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินระนอง เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาปลูกต้นไม้ปลูกป่า" จัดกิจกรรมโดยนิคมสร้างตนเองปากจั่น ภายใต้กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2532 ได้อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และการปลูกต้นไม้ในใจคน ณ หน้าบริเวณสำนักงานนิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
    
        
  วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยนายนพดล อุบลเลิศ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ต้อนรับคณะฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ซึ่งได้เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านบางไทร พร้อมทั้งร่วมกันปลูกป่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และปลูกหญ้าแฝกเพื่อเป็นอนุรักษ์ดินและน้ำ และป้องกันการชะล้างพังทะลายของหน้าดิน ภายใต้กิจกรรมจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนและหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่าง โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน ให้มีความเข้มแข็งและเป็นรูปธรรม และเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประเทศไทย-พม่า ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต และขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และให้พี่น้องประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ สามารถไปมาหาสู่กันได้อย่างปกติ ตลอดจนการช่วยเหลืองานทางราชการในการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนร่วมกัน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านบางไทร ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
    
          
  วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดระนอง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง รวมจำนวน 42 ราย จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ณ สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 90 หมู่ที่ 3 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ครอบคลุมพื้นที่ 10 ไร่ จำนวน 600 ต้น เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ได้อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน
    
          

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง