วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566 นางสาววชิราพร ดิษฐ์ราชา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง จัดอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดิน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมฯ มีความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาที่ดิน และสามารถพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่แปลงเกษตรกรให้มีศักยภาพ มีความเหมาะสมในการผลิตพืช และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
    
        
   วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 นางพรทิพย์ สวนชำนิ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง จัดอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดิน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำปัจจัยการผลิตที่ได้รับนำไปสาธิตในพื้นที่ของตนเองให้เกิดผลได้อย่างถูกต้อง และพัฒนาคุณภาพดินในพื่นที่แปลงเกษตรกรให้มีศักยภาพ มีความเหมาะสมในการผลิตพืช และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืนต่อไป
    
          
  วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยนายนพดล อุบลเลิศ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายเกียรติศักดิ์ วิเชียรเพชร นักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินระนอง เข้าร่วมปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง (ส.ป.ก.ระนอง) ภายใต้โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2566 เพื่อรณรงค์และขยายผลการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ลดการชะล้างพังทลายของดิน และปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 12,800 กล้า ณ ฝายห้วยหินดำ หมู่ที่ 9 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
    
          
  วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง มอบหมายให้นางสาววชิราพร ดิษฐ์ราชา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน 1 สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ภายใต้กรอบการสร้างจิตสำนึก กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้แก่สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปี 2566 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้พร้อมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินให้แก่นักเรียน และสาธิตการผลิตน้ำหมักชีวภาพ เพื่อใช้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้แก่นักเรียน รร.บ้านห้วยเสียด ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
    
          

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง