วันนี้จันทร์ ที่ 28 ธ.ค 63 เวลา 09.00 น. นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จังหวัดระนอง ณ บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง โดยนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ พลังมวลชน และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธี
จากนั้น ประธานในพิธีได้อ่านสารจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิ พร้อมกันนี้ได้ปล่อยขบวนรณรงค์ลดอุบัติเหตุไปตามถนนสายต่างๆ ของเมืองระนอง ระยะทาง 8.6 กิโลเมตร ซึ่งปีนี้รณรงค์ภายใต้หัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

   

   

        วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง มอบหมายให้นางพรทิพย์ สวนชำนิ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนองเข้าร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมีนายบุญชัย​ สมใจ ปลัดจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดงาน และมีนายถาวร ศรีสุข เกษตรจังหวัดระนอง นายนูรดี อับดุลราฮิม นายอำเภอสุขสำราญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ พี่น้องเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ให้การต้อนรับ จำนวนกว่า 172 คน การจัดงาน“คลินิกเกษตรเคลื่อนที่” เป็นโครงการที่ร่วมบูรณาการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคี เพื่อให้บริการด้านการเกษตร และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โดยการนำคลินิกเกษตรต่างๆ เข้าไปหาเกษตรกรและให้บริการถึงพื้นที่ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรตื่นตัว ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งเป็นหน่วยบริการให้กับเกษตรกร สามารถแก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้ โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรทำสวน หมู่ที่ 7 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

       

       

   

          วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 สถานีพัฒนาที่ดินระนอง จัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2563 "Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน" เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านดินเพื่อมนุษยธรรม เผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินและสืบสานพระราชปณิธาน ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ สามารถทำการเกษตรสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยมี นายสมจิตร์ เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  นายอัมพร พวงพวา  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมเจ้าหน้าที่  หมอดินอาสา เกษตรกร นักเรียน  นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานโดยประมาณ 500 คน  โดยกิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม นิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภาคี มีกิจกรรมตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดระนอง มีการมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร “ต้นแบบบัตรดินดีพลิกฟื้นผืนดิน” มีการมอบเกียรติบัตรแก่หมอดินอาสาที่ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาที่ดิน มอบเกียรติบัตรแก่เกษตรกรผู้ถือบัตรดินดีต้นแบบในพื้นที่จังหวัดระนองและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน พร้อมทั้งมีการสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์พด.1 สาธิตการผลิตน้ำหมักชีวภาพโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์พด.2 และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างดินและการวิเคราะห์ดิน ณ สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

   

   

  

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง