วันที่ 24 มีนาคม 64 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง มอบหมายให้นายนพดล อุบลเลิศ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง เข้าร่วมเป็นวิทยากรประจำสถานีเรียนรู้ พร้อมทั้งจัดนิทรรศการให้ความรู้ เรื่องการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ภายใต้งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ปี 2564  เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆมาให้บริการด้านการเกษตร ตามภารกิจเพื่อสนับสนุนเกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ และเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) และศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงน้ำจืดน้อย(ศูนย์เครือข่าย ศพก.) หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

    

    

วันที่ 23 มีนาคม 64 นายอัมพร  พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง มอบหมายให้นางวรดา สติมั่น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง เข้าร่วมเป็นวิทยากรประจำสถานีเรียนรู้ พร้อมทั้งจัดนิทรรศการให้ความรู้ เรื่องการจัดการดินและปุ๋ยทุเรียน ภายใต้งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ปี 2564  เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆมาให้บริการด้านการเกษตร ตามภารกิจเพื่อสนับสนุนเกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ และเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) และศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล(ทุเรียน) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

   

   

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 พร้อมด้วยนายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง และนางพรทิพย์ สวนชำนิ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ โดยนายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในการขุดสระน้ำ พื้นที่เกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ ณ ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

   

   

   

 

วันที่ 19 มีนาคม 64 นายอัมพร  พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง มอบหมายให้นางวรดา สติมั่น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและการเชื่อมโยงตลาดและการบริหารจัดการกลุ่ม (แปลงใหญ่ ปี 2564) แปลงใหญ่ยางพารา ระหว่างวันที่ 14 – 20 มีนาคม 2564 จัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

   

   

 

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง