วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2564 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลน้ำจืดน้อย ร่วมจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ใน“กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (PRA)” วิเคราะห์และวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้งานด้านการพัฒนาที่ดิน ด้านการเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนในพื้นที่ชุมชนของเกษตรกรต่อไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

  

  

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยนางพรทิพย์ สวนชำนิ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายภูวนัย สวนชำนิ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ร่วมตรวจพิสูจน์ที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดินในเขตป่าไม้ของนายชุมพร แจ่มจิตตรง ซึ่งได้ขอรังวัดออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายโดยอาศัยหลักฐาน ส.ค.1 ณ เลขที่ 35 หมู่ที่ 7(5) ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

   

   

วันที่ 26 มีนาคม 64 นายอัมพร  พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง มอบหมายให้นายนพดล อุบลเลิศ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ภายใต้งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ปี 2564  เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆมาให้บริการด้านการเกษตร ตามภารกิจเพื่อสนับสนุนเกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ และเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) และศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 7 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

    

    

วันที่ 25 มีนาคม 64 นายอัมพร  พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง มอบหมายให้นางพัชนี กุลกระโทก เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง เข้าร่วมเป็นวิทยากรประจำสถานีเรียนรู้ พร้อมทั้งจัดนิทรรศการให้ความรู้ เรื่องผลิตปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนการผลิต ภายใต้งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ปี 2564  เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆมาให้บริการด้านการเกษตร ตามภารกิจเพื่อสนับสนุนเกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ และเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) และศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่ ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลในวงใต้ หมู่ที่ 1 บ้านบุรีรัมย์ ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

     

     

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง