วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.30น. นายอัมพร พวงพวา วิทยากรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 4/62 รหัส 4A-428 ตำแหน่งผู้อำนวยสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนองลงพื้นที่หมู่ที่ 5, 7 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรีเพื่อเยี่ยมเยียน สนับสนุน  ครัวเรือนตามโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” จำนวน 2 ราย โดยมีนายสมจิตร์ เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายในจังหวัดระนอง ผู้นำท้องถิ่น หมอดินอาสา และเจ้าหน้าที่โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  เพื่อเยี่ยมเยียน สนับสนุนสารเร่งซุปเปอร์ พด.เพื่อใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ  เก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์สำหรับการปลูกพืชเพื่อให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์และปัญหาในแปลงปลูกพืช และให้คำแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน เพื่อให้มีรายได้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรที่มั่นคง สามารถพึ่งตนเองได้  ซึ่งโครงการฯนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ และการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมทั้งผู้ต้องขัง ซึ่งเมื่อพ้นโทษไปแล้วให้สามารถกลับมาเข้าสู่สังคมเพื่อดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพที่พึ่งพาตนเองได้โดยไม่กลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก อันเป็นการคืนคนดีและมีคุณภาพสู่สังคมอีกครั้ง จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”  ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก

    

    

    

        วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.30น. นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ระนอง เป็นประธานการประชุมติดตามงานและผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563) เพื่อให้การดำเนินงานของสถานีพัฒนาที่ดินระนองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

       

    

    

   

        วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 63 เวลา 09.30 น. นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดระนอง นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางซึ่งตั้งสำนักงานอยู่ในจังหวัดระนอง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน ครั้งที่ 12/2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งแนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายสมจิตร์ เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นางสาวณัฎฐ์ทิตา พัชรกุมเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง นายปรัชญา ทั่งจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง นางประวิว พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง และนายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง

     

 

 

          วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 นายอัมพร  พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง เข้าร่วมประกอบพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชผัก ที่ผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี และมีส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกร ศาสนสถานหรือวัด สถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดระนอง จำนวน 25 ราย/แห่ง รับมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักดังกล่าวนำไปเพาะปลูกเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ทั้งไว้สำหรับรับประทานภายในครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว และทั้งเป็นปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนด้านอาชีพ เพื่อจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ผัก ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ กระเจี๊ยบเขียว แตงกวา ถั่วแขกสีเหลืองเทพรัตน์ มะเขือเจ้าพระยา บวบหอม พริกขี้หนู นำเต้า ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์1 และมะเขือเปราะพวงหยกจักรพันธ์ ณ หอประชุมจังหวัดระนอง ศาลากลางจังหวัดระนอง

    

   

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง