วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นำหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ สมาคม มูลนิธิ และองค์กรเอกชน ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกร ปวงชนชาวไทย และเทิดพระเกียรติที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านช่าง ในฐานะ "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" รวมทั้งยังทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้ได้มาตรฐานสากล ณ หอประชุมจังหวัดระนอง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง

   

   

 

            วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30น. นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง เป็นประธานการประชุมติดตามงานและผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 โดยติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานของสถานีพัฒนาที่ดินระนองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

   

   

            วัน​อังคารที่ 26 มกราคม​ 2564​ นาย​อัมพร พวงพวา ผู้​อำนวยการ​สถานี​พัฒนา​ที่ดิน​ระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง ลงพื้น​เยี่ยม​ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.ปาล์มน้ำมัน) ของดาบตำรวจสมนึก โมราศิลป์ หมู่ที่ 7 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และวิธีการปรับปรุงบำรุงดินในการปลูกพืช เพื่อ​ช่วยในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต เพิ่มศักยภาพในการ พัฒนา​ศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ต่อไป

    

    

 

        วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 นายอัมพร  พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง มอบหมายให้นายนพดล อุบลเลิศ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานเข่าร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร เน้นการพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม (แปลงใหญ่ ปี 2562 และปี 2563) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของสำนักงานเกษตรอำเภอสุขสำราญ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิตสินค้าเกษตร ด้านสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน และเพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน  ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน หมู่ที่ 6 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

     

     

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง