Thai Chinese (Simplified) English

ประกาศร่างTOR :ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด รวม 3 รายการ พร้อมขนส่ง จำนวน 243.60 ตัน (70.14.15.01 ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 58116208526)ระหว่างวันที่ 23-26 พ.ย.58
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558


ประกาศ่เชิญชวน :ประกวดราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร หินปูน(11.11.16.08)พร้อมขนส่งจำนวน 2,475 ตัน กิจกรรมนิคมการเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (เลขที่โครงการ :58106176482)สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 13-20 พ.ย. 58
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558


ประกาศ่เชิญชวน :ประกวดราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร โดโลไมต์(11.10.15.08)พร้อมขนส่งจำนวน 1,950 ตัน กิจกรรมนิคมการเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (เลขที่โครงการ :58116108263)สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 13-20 พ.ย. 58
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558


ประกาศ่เชิญชวน :ประกวดราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร โดโลไมต์(11.10.15.08)พร้อมขนส่งจำนวน 3,350 ตัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (เลขที่โครงการ :58106167863)สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 13-20 พ.ย. 58
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558


ประกาศ่เชิญชวน :ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.จำนวน 5 รายการ รวม 357,000 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ :58106119253)สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 13-20 พ.ย. 58
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558


ประกาศร่าง TOR :ประกวดราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร โดโลไมต์(11.10.15.08)พร้อมขนส่งจำนวน 3,350 ตัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (เลขที่โครงการ :58106167863)ระหว่างวันที่ 6-12 พ.ย. 58
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558


ประกาศร่าง TOR :ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.จำนวน 5 รายการ รวม 357,000 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ :58106119253)
ระหว่างวันที่ 3-11 พ.ย. 58

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558


ประกาศขายทอดตลาด :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด และเสื่อมสภาพ จำนวน 11 รายการ ในวันที่ 24 ก.ย. 2558 ระหว่างเวลา 10.00-10.30น. ณ สถานีพัฒนาที่ดินพังงา เลขที่ 86 หมู่7 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (ขอรับเอกสารไดัในวันที่ 15-23 ก.ย. 2558)
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2558


ประกาศเชิญชวน :สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง ในวันที่ 31 ส.ค. 2558 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป (เลขที่โครงการ : 58085125164)ขอรับเอกสารและยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 14-28 ส.ค. 2558
ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2558


ประกาศขายทอดตลาด : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 2 รายการ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 10.30 น. ณ สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร เลขที่ 318 หมู่ที่ 6 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร (ขอรับเอกสารได้ในวันที่ 8 - 29 มิ.ย. 58)
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2558


 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Land Development Regional Office 11 ,Suratthani
เลขที่ 3 ซ.ธราธิบดี 7 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7731-1110 โทรสาร 0-7731-2732 E-mail : r11_1@ldd.go.th