Thai Chinese (Simplified) English

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน :สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ผ่านสื่อโทรทัศน์ (82.11.19.00 ) (เลขที่โครงการ : 59026013904)ยื่นซองสอบราคาได้ใน วันที่ 15-26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559


ประกาศขายทอดตลาด :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 1 คัน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 10.30 น. ณ สถานีพัฒนาที่ิิดินสุราษฎร์ธานี เลขที่ 12 ม.8 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี(ขอรับเอกสารและดูสิ่งของได้ใน วันที่ 5-22 ก.พ 59)
ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559


ประกาศเชิญชวน :สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ผ่านสื่อโทรทัศน์ (82.11.19.00 ) (เลขที่โครงการ : 59026013904)ขอรับเอกสารสอบราคาได้ใน วันที่ 2-12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559


ยกเลิกการขายทอดตลาด :ยกเลิกการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 1 คัน ในวันที่ 25 มกราคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 10.30 น. ณ สถานีพัฒนาที่ิดินกระบี่ เลขที่ 107 หมู่ที่ 13 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2559


ประกาศเชิญชวน :ประกวดราคาจ้าง(93.14.18.00 )จ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. จำนวน ๕ รายการ รวม ๑๗๔,๕๐๐ ซอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 59016217764)สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 26 ม.ค - 2 ก.พ 59
ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2559


ประกาศเชิญชวน :สอบราคาซื้อ(25.10.15.03 )ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน (เลขที่โครงการ : 59016182682)ขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ใน วันที่ 22 มกราคม 2559 ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 สุราษฎร์ธานี
ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2559


ประกาศขายทอดตลาด : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 1 คัน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 10.30 น. ณ สถานีพัฒนาที่ิดินภูเก็ต เลขที่ 237 หมู่ที่ 8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต (ขอรับเอกสารและดูสิ่งของได้ใน วันที่ 19-30 ม.ค. 59)
ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2559


ประกาศเชิญชวน :ประกวดราคาจ้าง(93.14.18.00 )จ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. จำนวน ๕ รายการ รวม ๑๗๔,๕๐๐ ซอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 59016112252)สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 15 -22 ม.ค 59
ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2559


ยกเลิกประกาศเชิญชวน :ประกวดราคาจ้าง(93.14.18.00 )จ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. จำนวน 5 รายการ รวม 174,500 ซอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 59016074679)
ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2559


ประกาศเชิญชวน :ประกวดราคาจ้าง(93.14.18.00 )จ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. จำนวน 5 รายการ รวม 174,500 ซอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 59016074679)สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 12 -19 ม.ค 59
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2559


 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Land Development Regional Office 11 ,Suratthani
เลขที่ 3 ซ.ธราธิบดี 7 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7731-1110 โทรสาร 0-7731-2732 E-mail : r11_1@ldd.go.th