Thai Chinese (Simplified) English

ประกาศเชิญชวน :ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. จำนวน 573,000 ซอง (93.14.18.00 ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 59106046429)สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 18-26 ต.ค 59
ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2559


ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) :ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด รวม 3 รายการ พร้อมขนส่ง จำนวน 223 ตัน (70.14.15.01 ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 59106056007)ระหว่างวันที่ 17-20 ต.ค.59
ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2559


ประกาศร่างTOR : ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. จำนวน 573,000 ซอง (93.14.18.00 ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 59106046429)ระหว่างวันที่ 11-14 ต.ค 59
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2559


ประกาศขายทอดตลาด : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 25 รายการ และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ 9 รายการ ในวันที่ 29 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 10.30 น. ณ สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต เลขที่ 237 ม.8 บ้านลิพอนหัวหาร ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต(ขอรับเอกสารและดูสิ่งของได้ใน วันที่ 12 ก.ย. - 28 ก.ย.59)
ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2559


ประกาศขายทอดตลาด : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 10.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เลขที่ 3 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ขอรับเอกสารและดูสิ่งของได้ใน วันที่ 22 ก.ค. - 14 ส.ค.59)
ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2559


ประกาศขายทอดตลาด : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด และเสื่อมสภาพ จำนวน 30 รายการ และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ 16 รายการ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 10.30 น. ณ สถานีพัฒนาที่ิดินสุราษฎร์ธานี เลขที่ 12 หมู่ที่ 4 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐิ์ จ.สุราษฎร์ธานี (ขอรับเอกสารและดูสิ่งของได้ใน วันที่ 15 ก.ค. - 1 ส.ค. 59)
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559


ประกาศขายทอดตลาด : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 3) ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 10.30 น. ณ สถานีพัฒนาที่ิดินกระบี่ เลขที่ 107 หมู่ที่ 13 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ (ขอรับเอกสารและดูสิ่งของได้ใน วันที่ 9 -22 มิ.ย 59)
ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2559


ประกาศเชิญชวน :ประกวดราคาจ้างผลิตเสื้อหมอดินอาสา จำนวน ๔,๕๖๙ ตัว (73.14.17.03 ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 59056192296)สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 31พ.ค.-7 มิ.ย.59 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559


ยกเลิกการขายทอดตลาด :ยกเลิกการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 1คัน ครั้งที่2 ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 10.30 น. ณ สถานีพัฒนาที่ิดินกระบี่ เลขที่ 107 หมู่ที่ 13 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2559


ประกาศขายทอดตลาด : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 10.30 น. ณ สถานีพัฒนาที่ิดินกระบี่ เลขที่ 107 หมู่ที่ 13 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ (ขอรับเอกสารและดูสิ่งของได้ใน วันที่ 24 ก.พ. - 9 มี.ค. 59)
ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559


 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Land Development Regional Office 11 ,Suratthani
เลขที่ 3 ซ.ธราธิบดี 7 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7731-1110 โทรสาร 0-7731-2732 E-mail : r11_1@ldd.go.th