Thai Chinese (Simplified) English

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) : ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107036806) สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 18 ตุลาคม 2561
ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2561


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2561


ประกาศขายทอดตลาด : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 10.30 น. ณ สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี เลขที่ 12 หมู่ที่ 8 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี (ขอรับเอกสารและดูสิ่งของได้ใน วันที่ 20 ก.พ. - 7 มี.ค.61 รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561


ยกเลิกการขายทอดตลาด :ยกเลิกการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่1) ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 10.30 น. ณ สถานีพัฒนาที่ิดินสุราษฎร์ธานี เลขที่ 12 หมู่ที่ 8 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561


ประกาศขายทอดตลาด : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 10.30 น. ณ สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี เลขที่ 12 หมู่ที่ 8 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี (ขอรับเอกสารและดูสิ่งของได้ใน วันที่ 29 ม.ค. - 9 ก.พ.61 รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2561


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาซื้อจัดหาปูนเพื่อการเกษตร โดโลไมท์ รวม 2 กิจกรรม จำนวน 4,450 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107188649)สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 14-29 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาซื้อจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดตามนโยบาย รวมจำนวน 178 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107203454)สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 14-28 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560


ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) : ประกวดราคาซื้อจัดหาปูนเพื่อการเกษตร โดโลไมท์ รวม 2 กิจกรรม จำนวน 4,450 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107188649) สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560


<ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) : ประกวดราคาซื้อจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดตามนโยบาย รวมจำนวน 178 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107203454) สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560


ประกาศ่เชิญชวน : ประกวดราคาจ้างจ้างขยายเชื้อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.(สารเร่ง พด. รวม 2 กิจกรรม จำนวน 536,000 ซอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107238597) สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 7-21 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560


 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Land Development Regional Office 11 ,Suratthani
เลขที่ 3 ซ.ธราธิบดี 7 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7731-1110 โทรสาร 0-7731-2732 E-mail : r11_1@ldd.go.th