Thai Chinese (Simplified) English

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) : ประกวดราคาจ้างจ้างขยายเชื้อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. (สารเร่ง พด. รวม 2 กิจกรรม จำนวน 536,000 ซอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107238597) สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560


ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) : ประกวดราคาซื้อจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดตามนโยบาย รวมจำนวน 178 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107203454) สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560


ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) : ประกวดราคาซื้อจัดหาปูนเพื่อการเกษตร โดโลไมท์ รวม 2 กิจกรรม จำนวน 4,450 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107188649) สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2560


ประกาศขายทอดตลาด : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 83 รายการ และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 11 รายการ ในวันที่ 14 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 10.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เลขที่ 3 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ขอรับเอกสารและดูสิ่งของได้ใน วันที่ 4-13 ก.ย.60)
ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2560


ประกาศเชิญชวน :สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)จำนวน 1 คัน (25.10.15.05 ) โดยวิธีสอบราคา (เลขที่โครงการ : 60086107261)สามารถขอรับเอกสารได้ในวันที่ 21-31 ส.ค 60 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560


ยกเลิกประกาศเชิญชวน :ประกวดราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน 4,800 ตัน (11.10.15.08 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เลขที่โครงการ : 59106155992)
ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2559


ประกาศ่เชิญชวน :ประกวดราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน 4,800 ตัน (11.10.15.08 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 59106155992)สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 9-16 พ.ย.59
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559


ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) :ประกวดราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน 4,800 ตัน (11.10.15.08 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 59106155992)ระหว่างวันที่ 1-4 พ.ย.59
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559


ประกาศเชิญชวน :ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด รวม 3 รายการ พร้อมขนส่ง จำนวน 223 ตัน (70.14.15.01 ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 59106056007)สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 25 ต.ค.- 1 พ.ย.59
ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559


 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Land Development Regional Office 11 ,Suratthani
เลขที่ 3 ซ.ธราธิบดี 7 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7731-1110 โทรสาร 0-7731-2732 E-mail : r11_1@ldd.go.th