Thai Chinese (Simplified) English

 
                                         
ประวัติ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11


             สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 จัดตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ. 2527 โดยเช่าบ้านเพื่อใช้เป็น สำนักงาน ณ ถนนราษฎร์บำรุง อำเภอ เมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดย นายสุทัศน์ ธารีสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 มีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานด้าน การพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่ 7  จังหวัดภาคใต้ตอนบน ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร จังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ตพ.. ๒๕๒๘ ได้ย้ายที่ทำการไปตั้งที่ เลขที่ 3 หมู่ที่ 3 ซอยท่าทราย ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับอนุญาตจาก กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ตามหนังสือที่ กค 0407/2884 ลงวันที่ 18 เมษายน 2528 ให้ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนสฎ.498 เนื้อที่ 3 ไร่ 62.5 ตาราวา เพื่อตั้งเป็นที่ทำการของสำนักงานพัฒนาที่ดิเขต 11 พ.ศ. 2540 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ได้รับอนุญาตจาก กรมธนารักษ์ให้ใช้พื้นที่ราชพัสดุ เพิ่มเติม จำนวน 2 ไร่ 80 ตาราวา ตามหนังสือที่ กค 0420/2579 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2542 เพื่อก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ จำนวน 1 หลัง รวมพื้นที่ทั้งหมดของสำนักงานฯจำนวน 5 ไร่ 1 งาน 42.5 ตารางวา
     

 
 
 


 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Land Development Regional Office 11 ,Suratthani
เลขที่ 3 ซ.ธราธิบดี 7 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7731-1110 โทรสาร 0-7731-2732 E-mail : r11_1@ldd.go.th