Thai Chinese (Simplified) English

เมนูหลัก
   หน้าแรก

   เกี่ยวกับหน่วยงาน
      - ประวัติความเป็นมา 
      - 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน
      - ผู้บริหาร สพข.11
      - ติดต่อสำนักงาน 
     
- ทำเนียบผู้บริหาร 
        - แผนผังการบริหารและอัตรากำลัง
   โครงสร้างหน่วยงาน
      - ฝ่ายบริหารทั่วไป 
     
กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน 
      - กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน 
     
กลุ่มสำรวจวจเพื่อทำแผนที่ 
     
กลุ่มวิเคราะห์ดิน
   จัดซื้อจัดจ้าง
      - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
     
- ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
     
- ข่าวรับสมัครงาน
                       
   ภาพกิจกรรม             
   แผนผังเว็บไซต์                     
   ดาว์นโหลด                           
   แผนที่สำนักงาน

   คำถามที่พบบ่อย(FAQ)             
   เว็บบอร์ด
                           
   คลังความรู้                       

      - คลังวีดีทัศน์กรมพัฒนาที่ดิน
      - คลังวีดีทัศน์ สพข.11
      - คลังความรู้กรมพัฒนาที่ดิน
      - คลังความรู้ สพข.11
   แบบสำรวจออนไลน์
   สไลด์แบนเนอร์เด่น
   ระบบสืบค้นข้อมูล สพข.11
   ข่าวผู้บริหาร สพข.11

   รูปผู้อำนวยการ สพข.11
   บริการลิงค์
      - Ldd Zoning แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ
      - Ldd Intranet
      - เอกสารดาว์นโหลด
      - Gov Channel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
      - Ginfo ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
      - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน
      - Moblie Application
      - Dashboard พื้นที่เพาะปลูกในชั้นความเหมาะสมต่างๆ
      - ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด
      - Ldd Soil Guide รู้ไว้ใช้ดินเป็น
      - Cesra ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย
      - ระบบฐานข้อมูลหมอดินอาสา ปี 2562
      - ไทยนิยม ยั่งยืน
      - สมาคมดินโลก World Soil Association
      - จุดความร้อนกับหมอกและควันไฟข้ามแดนทางการเกษตร
      - Ldd Stoc ศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ
   คลังวีดีทัศน์
   ความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝก
    
- แบบฟอร์มขอรับหญ้าแฝก
   ความรู้เกี่ยวกับพืชปุ๋ยสด
     
- แบบฟอร์มขอรับเมล็ดพันธ์พืชปุ๋ยสด
   ความรู้เกี่ยวกับสารเร่ง พด.
     
- แบบฟอร์มขอรับสารเร่งซุปเปอร์ พด.
   เขตเหมาะสมสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ
      - จังหวัดสุราษฎร์ธานี
      - จังหวัดระนอง
      - จังหวัดพังงา
      - จังหวัดนครศรีธรรมราช
      - จังหวัดชุมพร
      - จังหวัดกระบี่
      - จังหวัดภูเก็ต

   คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
     - ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
      - ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
      - ระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
      - ระบบสืบค้นข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
   ลิงค์เด่นกรมพัฒนาที่ดิน
      - คู่มือ Agri-map

      - CIO ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
      - DOC ศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาที่ดิน
      - นโยบายว่าด้วยการยกกระดาษ A4
      - ระบบรองรับมาตรฐานสินค้า
      - บัญชีรายการข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
     
- ติดตามผลการปฏิบัติงาน
      - บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
      - รวมเว็บไซต์หน่วยงานภายในกรม

      - ระบบฐานข้อมูลหมอดินอาสา
      - โครงการน้อมนำหลักการทฤษฎีใหม่
      - ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำ
      - Complaint ร้องเรียนร้องทุกข์
      - พิพิธภัณฑ์ดิน
     
- WEBBOARD กระดานโต้ตอบ
      - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
      - แนวทางการพัฒนาเกษตร 4.0 ของกระทรวงเกษตรฯ
     
- กระดานสนทนาด้านการพัฒนาที่ดิน LDD Blog

      - INFO Graphics
      - ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์

      - ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
      - ระบบสืบค้นและให้บริการแผนที่ online
      - ระบบการบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพื้นที่ EIS
      - ฐานข้อมูลจำลองการเกษตรกรรม
      - ไทยนิยม ยั่งยืน
      - โครงการปลูกพืชปุ๋ยสดฤดูนาปรัง
      - โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบรมวงค์ศานุวงศ์
      - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
      - โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
      - คลิปเด็ดหมอดิน

   หน่วยงานในสังกัด
      - สถานีพัฒนาที่ดินระนอง
      - สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี
      - สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร
      - สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
      - สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
      - สถานีพัฒนาที่ดินพังงา
      - สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต
   มุมวิชการ/คลังความรู้
      - ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจดิน
      - ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการใช้ที่ดิน
      - ความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝก
      - ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำ
      - ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงดิน
      - ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ
      - ความรู้เกี่ยวกับสารเร่ง พด.
   กฎหมายและระเบียบต่างๆ
      - ดรรชนี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
      - พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน
   คู่มือสำหรับประชาชน
   วินัยและจริยธรรม 
      -
วินัยและจริยธรรม กรมพัฒนาที่ดิน 
      -
ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม   และผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต
   สมาคม/สโมสร/ความร่วมมือ
      -
สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย 
      -
สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำโลก WASWAC   
      -
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS)

 

 


 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Land Development Regional Office 11 ,Suratthani
เลขที่ 3 ซ.ธราธิบดี 7 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7731-1110 โทรสาร 0-7731-2732 E-mail : r11_1@ldd.go.th