Thai Chinese (Simplified) English

เมนูหลัก
หน้าแรก

เกี่ยวกับหน่วยงาน
- ประวัติความเป็นมา  
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน
- ผู้บริหาร สพข.11
ติดต่อเรา  
- ทำเนียบผู้บริหาร  
- แผนผังการบริหารและอัตรากำลัง
- ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลการดำเนินงาน
- แผนงาน/งบประมาณกรมฯ2561
โครงสร้างหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน  
กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน  
กลุ่มสำรวจวจเพื่อทำแผนที่  
กลุ่มวิเคราะห์ดิน
ข่าวประกาศ สพข.11
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  
- ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  
- ข่าวรับสมัครงาน
ดาว์นโหลด
ข่าวผู้บริหาร
คำถามที่พบบ่อย(FAQ)
คลังความรู้                       

คลังวีดีทัศน์กรมพัฒนาที่ดิน
คลังวีดีทัศน์ สพข.11
คลังความรู้กรมพัฒนาที่ดิน
- คลังความรู้ สพข.11
แบบสำรวจออนไลน์
แผนผังเว็บไซต์

สไลด์แบนเนอร์เด่น

ระบบสืบค้นข้อมูล สพข.11

Facebook page สพข.11

ข่าวผู้บริหาร สพข.11 ล่าสุด


รูปผู้อำนวยการ สพข.11

บริการลิงค์

- Ldd Zoning แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ
- Ldd Intranet
- เอกสารดาว์นโหลด
- Gov Channel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
- Ginfo ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
- สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน
- Moblie Application
- Dashboard พื้นที่เพาะปลูกในชั้นความเหมาะสมต่างๆ
- ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด
- Ldd Soil Guide รู้ไว้ใช้ดินเป็น
- Cesra ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย
- ระบบฐานข้อมูลหมอดินอาสา ปี 2562
- ไทยนิยม ยั่งยืน
- สมาคมดินโลก World Soil Association
- จุดความร้อนกับหมอกและควันไฟข้ามแดนทางการเกษตร
- Ldd Stoc ศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ

Tabข่าวประกาศ สพข.11
- ข่าวรับสมัครงาน
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วีดีโอความรู้ สพข.11

ลิ้งค์เด่น
- โครงการแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน
   - แบบฟอร์มขอแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
- ความรู้เกี่ยวกับสารเร่งซุปเปอร์ พด.
   
- แบบฟอร์มขอรับสารเร่งซุปเปอร์ พด.
- ความรู้เกี่ยวกับพืชปุ๋ยสด
   - แบบฟอร์มขอรับเมล็ดพันธ์พืชปุ๋ยสด
- ความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝก
   - แบบฟอร์มขอรับหญ้าแฝก
- สรุปบทเรียนที่ได้จากการพัฒนาความรู้ ครั้งที่1/2562
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมพัฒนาที่ดิน

เขตเหมาะสมสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ
- จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- จังหวัดระนอง
- จังหวัดพังงา
- จังหวัดนครศรีธรรมราช
- จังหวัดชุมพร
- จังหวัดกระบี่
- จังหวัดภูเก็ต


คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
- ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์

ระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ระบบสืบค้นข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน

ลิ้งค์เด่นกรมพัฒนาที่ดิน
- คู่มือ Agri-map

- CIO ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
- DOC ศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาที่ดิน
- นโยบายว่าด้วยการยกกระดาษ A4
- ระบบรองรับมาตรฐานสินค้า
- บัญชีรายการข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
- ติดตามผลการปฏิบัติงาน

- บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
- รวมเว็บไซต์หน่วยงานภายในกรม

- ระบบฐานข้อมูลหมอดินอาสา
- โครงการน้อมนำหลักการทฤษฎีใหม่
- ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำ
- Complaint ร้องเรียนร้องทุกข์
- พิพิธภัณฑ์ดิน
- WEBBOARD กระดานโต้ตอบ
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- แนวทางการพัฒนาเกษตร 4.0 ของกระทรวงเกษตรฯ
- กระดานสนทนาด้านการพัฒนาที่ดิน LDD Blog
- INFO Graphics
- ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์

- ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
- ระบบสืบค้นและให้บริการแผนที่ online
- ระบบการบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพื้นที่ EIS
- ฐานข้อมูลจำลองการเกษตรกรรม
- ไทยนิยม ยั่งยืน
- โครงการปลูกพืชปุ๋ยสดฤดูนาปรัง
- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบรมวงค์ศานุวงศ์
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
- โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
- คลิปเด็ดหมอดิน

หน่วยงานในสังกัด
- สถานีพัฒนาที่ดินระนอง
- สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี
- สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร
- สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
- สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
- สถานีพัฒนาที่ดินพังงา
- สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต

มุมวิชการ/คลังความรู้
- ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจดิน
- ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการใช้ที่ดิน
- ความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝก
- ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำ
- ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงดิน
- ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ
- ความรู้เกี่ยวกับสารเร่ง พด.

กฎหมายและระเบียบต่างๆ
- ดรรชนี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
- พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน
คู่มือสำหรับประชาชน
   วินัยและจริยธรรม 
      -
วินัยและจริยธรรม กรมพัฒนาที่ดิน 
      -
ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม   และผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต
   สมาคม/สโมสร/ความร่วมมือ
      -
สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย 
      -
สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำโลก WASWAC   
      -
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS)

 

 


 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Land Development Regional Office 11 ,Suratthani
เลขที่ 3 ซ.ธราธิบดี 7 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7731-1110 โทรสาร 0-7731-2732 E-mail : r11_1@ldd.go.th