Thai Chinese (Simplified) English

ข่าวผู้บริหาร สพข.11

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 นายนรา สุขไชย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเยี่ยมชมหน่วยให้บริการ/นิทรรศการ หน่วยบริการคลินิกเกษตรและหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก เทศบาลตำบลท่าชี หมู่ที่ 2 ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี---------------------------------------------------------

>>อ่านต่อ...

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 นายนรา สุขไชย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ร่วมลงพื้นที่ จัดทำเป้าหมายและตัวชี้วัดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality : LDN) มาตราการอนุรักษ์ดินและน้ำกิจกรรมฝายชะลอน้ำ บ่อดักตะกอนดิน ท่อลอดถนน ทางลำเลียง เพื่อกำหนดมาตรการการจัดการดินเสื่อมโทรมในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ 2567 ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ณ บ้านเคี่ยมเพาะ หมู่ที่ 5 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง-----

>>อ่านต่อ...

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 นายนรา สุขไชย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ร่วมปรึกษาหารือการจัดทำเป้าหมายและตัวชี้วัดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality : LDN) เพื่อกำหนดมาตรการการจัดการดินเสื่อมโทรมในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ 2567 ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11-------------------------------------------------------------------------------------------

>>อ่านต่อ...

ลิ้งค์เด่น กรมพัฒนาที่ดิน

แบบประเมินความพึงพอใจ

Image

ลิ้งค์เด่น

ลิงค์หน่วยงาน


คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน

e-Library

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

download document

ดาว์นโหลดเอกสาร

e-Training

ระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

e-Search

ระบบสืบค้นข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน

knowledge base

คลังความรู้

Land Development Knowledge Base

ถังความรู้การพัฒนาที่ดิน

Work Manual

คู่มือการปฏิบัติงาน

guide for the public

คู่มือสำหรับประชาชน

ข่าวประกาศ สพข.11

  1. ข่าวรับสมัครงาน
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  4. ข่าวประชาสัมพันธ์
  5. ปฏิทินกิจกรรม

ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต11:เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566


ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต11:เรื่องรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2566


ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต11:เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฏาคม 2566


ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต11:เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย และตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2565


ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต11:เรื่องรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย และตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2567


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างจ้างขยายเชื้อผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. รวมจำนวน 109,815 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129426234)
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2567


ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) : ประกวดราคาจ้างจ้างขยายเชื้อผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. รวมจำนวน 109,815 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129426234) สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 17 มกราคม 2567
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2567


ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   
ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์ ) จำนวน 2,000 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119423983)
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา:ประกวดราคาจ้างจ้างขยายเชื้อผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. รวมจำนวน 109,815 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129426234)
ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา:ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์ ) จำนวน 2,000 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119423983)
ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2566


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา:ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมจำนวน 91,800 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66037284713)
ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา:ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมจำนวน 118,400 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65127007699)
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2565


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา:ประกวดราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 2,930 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117199711)
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565


บริการลิ้งค์ กรมพัฒนาที่ดิน

คู่มือสำหรับประชาชน

การวิเคราะห์ดินสำหรับเกษตรกร  1,319
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการใช้งาน Agri-map Online  1,166
คู่มือสำหรับประชาชน
การให้บริการกล้าหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ  1,062
คู่มือสำหรับประชาชน
การให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน  1,010
คู่มือสำหรับประชาชน
การให้บริการสารเร่ง พด.1 - พด.12  776
คู่มือสำหรับประชาชน


 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Land Development Regional Office 11 ,Suratthani
เลขที่ 3 ซ.ธราธิบดี 7 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7731-1110 โทรสาร 0-7731-2732 E-mail : r11_1@ldd.go.th