Thai Chinese (Simplified) English

บริการประชาชน

ระบบสืบค้นข้อมูล สพข.11

ข่าวผู้บริหาร สพข.11

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับนายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ตรวจราชการในพื้นที่........

>>อ่านต่อ...

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30น. นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ แสงภักดี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการปรับเปลี่ยนจากยางพารามาเป็นพืชผสมผสาน ของนายวิมล......

>>อ่านต่อ...

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00น. นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ แสงภักดี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการสระเก็บน้ำ......

>>อ่านต่อ...

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.00น. กรมพัฒนาที่ดิน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โรงปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ ชุมชน งบ CEO จังหวัด ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561 โดยดร.สุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน มอบหมายให้........

>>อ่านต่อ...

บริการลิ้งค์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  1. ข่าวรับสมัครงาน
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คลังวีดีทัศน์

คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน

e-Library

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

e-Learning

ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์

e-Training

ระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

e-Search

ระบบสืบค้นข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน

ลิ้งค์เด่น กรมพัฒนาที่ดิน

คู่มือสำหรับประชาชน

การวิเคราะห์ดินสำหรับเกษตรกร  444
คู่มือสำหรับประชาชน
การให้บริการกล้าหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ  358
คู่มือสำหรับประชาชน
การให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน  277
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการใช้งาน Agri-map Online  245
คู่มือสำหรับประชาชน
การให้บริการสารเร่ง พด.1 - พด.12  80
คู่มือสำหรับประชาชน

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 3  ซ.ธราธิบดี 7  ถ.ธราธิบดี  ต.ท่าข้าม  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี  โทรศัพท์ 0-7731-1110  โทรสาร 0-7731-2732

E-mail : r11_1@ldd.go.th

Land Development Regional Office 11,Suratthani,Thailand