Thai Chinese (Simplified) English

บริการประชาชน

ระบบสืบค้นข้อมูล สพข.11

ข่าวผู้บริหาร สพข.11

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ของ นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยฟังบรรยาย........

>>อ่านต่อ...

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มาตราการป้องกันภัยดินถล่มด้วยวิธีการอนุรักษ์........

>>อ่านต่อ...

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.30 น. นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เป็นประธานเปิดโครงการหมอดินน้อยของกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินโครงการฯโดยสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ซึ่งมีนายจำเริญ นาคคง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน........

>>อ่านต่อ...

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 พร้อมด้วยนายนิพล เข็มขาว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช และนางสาวเพชรา วรรณเพชร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมติดตามการลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการวังหีบอันเนื่อง.........

>>อ่านต่อ...

บริการลิ้งค์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  1. ข่าวรับสมัครงาน
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คลังวีดีทัศน์

คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน

e-Library

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

e-Learning

ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์

e-Training

ระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

e-Search

ระบบสืบค้นข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน

ลิ้งค์เด่น กรมพัฒนาที่ดิน

คู่มือสำหรับประชาชน

การวิเคราะห์ดินสำหรับเกษตรกร  435
คู่มือสำหรับประชาชน
การให้บริการกล้าหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ  355
คู่มือสำหรับประชาชน
การให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน  276
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการใช้งาน Agri-map Online  237
คู่มือสำหรับประชาชน
การให้บริการสารเร่ง พด.1 - พด.12  74
คู่มือสำหรับประชาชน

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 3  ซ.ธราธิบดี 7  ถ.ธราธิบดี  ต.ท่าข้าม  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี  โทรศัพท์ 0-7731-1110  โทรสาร 0-7731-2732

E-mail : r11_1@ldd.go.th

Land Development Regional Office 11,Suratthani,Thailand