Thai Chinese (Simplified) English

บริการประชาชน

ระบบสืบค้นข้อมูล สพข.11

ข่าวผู้บริหาร สพข.11

วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ แสงภักดี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.).......

>>อ่านต่อ...

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.00น. นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ แสงภักดี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการท่อส่งน้ำ.......

>>อ่านต่อ...

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 14.00น. นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 พร้อมด้วยนายนิพล เข็มขาว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช นางสาวสุหัชชา เส้งสุ้น เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมกับผู้นำชุมชน หมอดินอาสา ลงพื้นที่.......

>>อ่านต่อ...

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 12.00น. นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 พร้อมด้วยคณะทำงาน(IPA) ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับผลลัพธ์ (Outcome) ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมส่งเสริมการ........

>>อ่านต่อ...

บริการลิ้งค์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  1. ข่าวรับสมัครงาน
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คลังวีดีทัศน์

คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน

e-Library

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

e-Learning

ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์

e-Training

ระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

e-Search

ระบบสืบค้นข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน

ลิ้งค์เด่น กรมพัฒนาที่ดิน

คู่มือสำหรับประชาชน

การวิเคราะห์ดินสำหรับเกษตรกร  436
คู่มือสำหรับประชาชน
การให้บริการกล้าหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ  355
คู่มือสำหรับประชาชน
การให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน  276
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการใช้งาน Agri-map Online  240
คู่มือสำหรับประชาชน
การให้บริการสารเร่ง พด.1 - พด.12  77
คู่มือสำหรับประชาชน

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 3  ซ.ธราธิบดี 7  ถ.ธราธิบดี  ต.ท่าข้าม  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี  โทรศัพท์ 0-7731-1110  โทรสาร 0-7731-2732

E-mail : r11_1@ldd.go.th

Land Development Regional Office 11,Suratthani,Thailand