Thai Chinese (Simplified) English

ข่าวผู้บริหาร สพข.11

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 ของสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และให้แนวทางในการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่หัวหน้าส่วนราชการ......

>>อ่านต่อ...

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรูปแบบก่อสร้างและงบประมาณ งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพิจารณาการจัดทำแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ดินเสื่อมโทรม เพื่อการเกษตรผสมผสาน กิจกรรมขุดคูยกร่อง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม......

>>อ่านต่อ...

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายภิญโญ สุวรรณชะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง บ้านชายป่า หมู่ 3 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเกษตรกร และหมอดินอาสาในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ............................................

>>อ่านต่อ...

ลิ้งค์เด่น กรมพัฒนาที่ดิน

แบบประเมินความพึงพอใจ

คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน

e-Library

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

download document

ดาว์นโหลดเอกสาร

e-Training

ระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

e-Search

ระบบสืบค้นข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน

knowledge base

คลังความรู้

Land Development Knowledge Base

ถังความรู้การพัฒนาที่ดิน

Work Manual

คู่มือการปฏิบัติงาน

guide for the public

คู่มือสำหรับประชาชน

ข่าวประกาศ สพข.11

  1. ข่าวรับสมัครงาน
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  4. ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต11:เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย และตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2565


ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต11:เรื่องรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย และตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565


ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต11:เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565


ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต11:เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2563


ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต11:เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมจำนวน 91,800 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66037284713) สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 15 - 22 มี.ค. 2566
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566


ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2566


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมจำนวน 118,400 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65127007699) สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 1 - 9 ธ.ค. 2565
ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 2,930 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117199711) สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 10 - 17 พ.ย. 2565
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา:ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมจำนวน 118,400 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65127007699)
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2565


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา:ประกวดราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 2,930 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117199711)
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา:ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) รวมจำนวน 92,300 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65037508425)
ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2565


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา:ประกวดราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 3,000 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017026099)
ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา:ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมจำนวน 92,000 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017042274)
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2565 


บริการลิ้งค์ กรมพัฒนาที่ดิน

คู่มือสำหรับประชาชน

การวิเคราะห์ดินสำหรับเกษตรกร  1,146
คู่มือสำหรับประชาชน
การให้บริการกล้าหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ  913
คู่มือสำหรับประชาชน
การให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน  847
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการใช้งาน Agri-map Online  845
คู่มือสำหรับประชาชน
การให้บริการสารเร่ง พด.1 - พด.12  613
คู่มือสำหรับประชาชน


 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Land Development Regional Office 11 ,Suratthani
เลขที่ 3 ซ.ธราธิบดี 7 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7731-1110 โทรสาร 0-7731-2732 E-mail : r11_1@ldd.go.th