Thai Chinese (Simplified) English

การวิเคราะห์ดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ ปัญหาของดินในแปลงปลูกพืช พร้อมกับคำแนะนำในการแก้ไขปรับปรุงบำรุงดิน เช่น การใส่ปุ๋ย การใช้ปูนปรับปรุงดินกรด รวมทั้ง การใช้วัสดุหรือสารปรับปรุงดินอย่างอื่นตามความจำเป็น เพื่อให้การปลูกพืชได้ผลผลิตเพิ่ม และมีคุณภาพดีขึ้น

 

การเก็บตัวอย่างดินที่ถูกต้อง

ตัวอย่างดินที่เก็บมาต้องเป็นแทนที่ดีที่สุดของดินแปลงที่จะปลูก มีหลักสำคัญการเก็บตัวอย่างดิน พอสังเขปดังนี้ (คู่มือเก็บตัวอย่างดินอย่างละเอียด)

 • ควรเก็บหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือก่อนเตรียมดินแปลงปลูกพืชครั้งต่อไป
 • พื้นที่เก็บตัวอย่างดินไม่ควรเปียกแฉะหรือมีน้ำท่วมขัง แต่ควรมีความชื้นเล็กน้อยจะทำให้ขุดและเก็บได้ง่าย
 • ไม่เก็บตัวอย่างดินบริเวณที่เคยเป็นบ้าน โรงเรือน จอมปลวก อาคารที่อยู่อาศัย คอกสัตว์ และบริเวณจุดที่มีปุ๋ยตกค้าง
 • อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดินต้องสะอาด ไม่เปื้อนดิน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช หรือสารเคมีอื่นๆ
 • บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอย่างดินของแต่ละตัวอย่างตามแบบฟอร์ม

 

วิธีเก็บตัวอย่างดิน

 • เตรียมอุปกรณ์ในการขุดดิน เช่น จอบ พลั่ว ภาชนะใส่ดิน
 • ตรวจสภาพพื้นที่แปลงที่เก็บตัวอย่างดิน ถ้าพื้นที่มีความแตกต่างกัน เช่นเป็นที่ลุ่ม ที่ดิน เนื้อดิน สีดินแตกต่างกันควรแบ่งเป็นแปลงย่อย
 • สุ่มเก็บตัวอย่างดินกระจายให้ครอบคลุมพื้นที่แต่ละแปลงๆละ 15-20 จุด โดยขุดหลุมลึกประมาณ *15 เซนติเมตรในแนวดิ่ง เป็นรูปตัว V แล้วแซะดินด้านข้างประมาณ 2-3 เซนติเมตรเป็นดินตัวอย่าง 1 จุด (*หลักเกณฑ์ความลึกของดิน)
  • *พืชทั่วไปขุดดินลึกประมาณ 15 เซนติเมตร (ระดับชั้นไถพรวน หรือระดับรากของพืช)
  • *หญ้าขุดลึก 5 เซนติเมตรจากระดับผิวดิน
  • *ไม้ผล ขุดลึก 30 เซนติเมตร ถ้าต้นไม้โตแล้วขุดบริเวณทรงพุ่มของต้นไม้
 • นำดินแต่ละจุดที่ขุดได้มารวมกันเป็น 1 ตัวอย่างดินของแปลง แล้วนำมาพึ่งให้แห้งในที่ร่ม ถ้าดินเป็นก้อนทุบให้ละเอียดพอประมาณ
 • นำดินที่แห้งแล้วมาคลุกเคล้ากัน แบ่งดินเป็น 4 ส่วน แล้วนำ 1 ส่วนหนักประมาณครึ่งกิโลกรัม ใส่ถุงพลาสติก บันทึกรายละเอียดของดิน แล้วส่งวิเคราะห์

สถานที่ให้บริการ

 • กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

 

ช่องทางให้บริการ

 • กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
 • ส่งทางพัสดุไปรณีย์ กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เลขที่ 3 ซ.ธราธิบดี 7 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
 • ถ้าเป็นข้อมูล / รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ทางโทรศัพท์ 077-311110 ต่อ 522

 

เวลาติดต่อขอรับบริการ

 • วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. (มีพักเที่ยง 12.00-13.00 น.)

 

เอกสารที่ใช้ประกอบขอรับบริการ

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น

 

ค่าธรรมเนียมวิเคราะห์ตัวอย่างดิน


 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Land Development Regional Office 11 ,Suratthani
เลขที่ 3 ซ.ธราธิบดี 7 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7731-1110 โทรสาร 0-7731-2732 E-mail : r11_1@ldd.go.th