Thai Chinese (Simplified) English

ข้าว
อำเภอจุฬาภรณ์ \ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ \ อำเภอชะอวด \ อำเภอเชียรใหญ่ \ อำเภอทุ่งใหญ่ \ อำเภอนบพิตำ \ อำเภอนาบอน \ อำเภอปากพนัง \ อำเภอเมือง \ อำเภอหัวไทร


ปาล์มน้ำมัน
อำเภอขนอม \ อำเภอจุฬาภรณ์ \ อำเภอฉวาง \ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ \ อำเภอชะอวด \ อำเภอช้างกลาง \ อำเภอเชียรใหญ่ \ อำเภอถ้ำพรรณรา \ อำเภอท่าศาลา \ อำเภอทุ่งสง \ อำเภอทุ่งใหญ่ \ อำเภอนบพิตำ \ อำเภอนาบอน \ อำเภอบางขัน \ อำเภอปากพนัง \ อำเภอพรหมคีรี \ อำเภอพระพรหม \ อำเภอพิปูน \ อำเภอเมือง \ อำเภอร่อนพิบูลย์ \ อำเภอลานสกา \ อำเภอสิชล \ อำเภอหัวไทร

มะพร้าว
อำเภอขนอม \ อำเภอจุฬาภรณ์ \ อำเภอทุ่งสง \ อำเภอทุ่งใหญ่ \ อำเภอบางขัน \ อำเภอเมือง \ อำเภอร่อนพิบูลย์ \ อำเภอสิชล \ อำเภอหัวไทร

ไม้ผล
อำเภอขนอม \ อำเภอจุฬาภรณ์ \ อำเภอฉวาง \ อำเภอชะอวด \ อำเภอช้างกลาง \ อำเภอถ้ำพรรณรา \ อำเภอท่าศาลา \ อำเภอทุ่งสง \ อำเภอทุ่งใหญ่ \ อำเภอนบพิตำ \ อำเภอนาบอน \ อำเภอบางขัน \ อำเภอพรหมคีรี \ อำเภอพระพรหม \ อำเภอพิปูน \ อำเภอเมือง \ อำเภอร่อนพิบูลย์ \ อำเภอลานสกา \ อำเภอสิชล

ยางพารา
อำเภอขนอม \ อำเภอจุฬาภรณ์ \ อำเภอฉวาง \ อำเภอชะอวด \ อำเภอช้างกลาง \ อำเภอเชียรใหญ่ \ อำเภอถ้ำพรรณรา \ อำเภอท่าศาลา \ อำเภอทุ่งสง \ อำเภอทุ่งใหญ่ \ อำเภอนบพิตำ \ อำเภอนาบอน \ อำเภอบางขัน \ อำเภอพรหมคีรี \ อำเภอพระพรหม \ อำเภอพิปูน \ อำเภอเมือง \ อำเภอร่อนพิบูลย์ \ อำเภอลานสกา \ อำเภอสิชล \ อำเภอหัวไทร


 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Land Development Regional Office 11 ,Suratthani
เลขที่ 3 ซ.ธราธิบดี 7 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7731-1110 โทรสาร 0-7731-2732 E-mail : r11_1@ldd.go.th