Thai Chinese (Simplified) English

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหญ้าแฝก

หญ้าแฝก เป็นหญ้าที่ทนทาน ปลูกง่ายขึ้นได้ดีทั้งในดินดีและดินเลว แม้กระทั้งดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินด่าง ดินทราย หรือดินลูกรัง ต้นหญ้าแฝกมีลักษณะขึ้นเป็นกอ โคนกออัดดันแน่น มีการเจริญเติบโตจากกอเล็กเป็นกอใหญ่โดยการแตกหน่อ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 เซนติเมตร

ในปี 2534 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆ ศึกษาวิจัยการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ กรมพัฒนาที่ดินจึงได้ดำเนินการศึกษาการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่นั้นมา มีพันธุ์ที่เจริญเติบโตเหมาะสมกับสภาพดินแต่ละชนิด เช่นดินทราย ดินร่วนเหนียว ดินลูกรัง หญ้าแฝกที่กรมพัฒนาที่ดินแนะนำรณรงค์ส่งเสริมมีจำนวน 10 พันธุ์

คุณสมบัติที่ดีของหญ้าแฝก

 • หญ้าแฝกมีการแตกหน่อ รวมทั้งเป็นกอและเบียดกันแน่น กอมีความแข็งแรง ตั้งตรง และไม่แผ่ขยายด้านข้าง 
 • หญ้าแฝกเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว แต่อายุยืนอยู่ได้หลายปี เพราะมีการแตกหน่อใหม่ และไม่ต้องดูแลมาก
 • หญ้าแฝกมีข้อที่ลำต้นและถี่ และเกิดจากการย่างปล้อง สามารถขยายพันธุ์โดยได้ใช้หน่อได้ตลอดปี
 • หญ้าแฝกส่วนใหญ่ไม่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ทำให้สามารถควบคุมการแพร่ขยายได้
 • หญ้าแฝกมีใบยาว เมื่ือตัดสามารถแตกใหม่ได้ ใบคม แข็งแรง และทนต่อการย่อยสลาย
 • หญ้าแฝกมีระบบรากยาว ประสานกันอย่างหนาแน่นช่วยยึดดิน และรากมีลักษณะอวบอุ้มน้ำได้ดี
 • บริเวณรากหญ้าแฝกเป็นที่อยุ่อาศัยชองเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายชนิดในดิน
 • หญ้าแฝกสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี และมีความทนทานต่อโรคพืชทั่วไป
 • หญ้าแฝกมีส่วนที่เจริญอยู่ต่ำกว่าผิวดินช่วยให้สามารถอยู่รอดได้ต่อสภาพต่างๆ ได้ดี

 

ข้อจำกัดของหญ้าแฝก

 • หญ้าแฝกเจริญเติบโตไม่ค่อยดี ในสภาพที่แสงแดดน้อยหรือในที่ร่ม เช่นร่มต้นไม้ ดั้งนั้นควรปลูกบริเวณที่มีแสงแดดมากพอ เพื่อหญ้าแฝกเจริญเติบโตดี

 

การใช้ประโยชน์หญ้าแฝก

 • ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
 • ปลูกหญ้าแฝกเพื่อแก้ไขการเกิดร่องน้ำแบบลึก
 • ปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาความชื้น
 • ปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับปรุงพื้นที่เสื่อมโทรม

 

ข้อควรปฏิบัติในการปลูกและการดูแลรักษาหญ้าแฝก

 • การคัดเลือกกล้าที่มีคุณภาพ
 • การเลือกช่วงเวลาปลูก ช่วงที่เหมาะสมควรเป็นฤดูฝน ดินมีความชื้นติดต่อกันมากกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไป เพื่อให้มีการรอดตายสูงควรมีการรดน้ำ เป็นวิธีการดีที่สุด
 • การรดน้ำหลักจากปลูก ให้มีความชุ่มชื้นต่อเนื่องอย่างน้อน 15 วัน แม้จะปลูกในฤดูฝน เืพื่อให้หญ้าแฝกตั้งตัวได้ดี
 • การควบคุมความสูง มีการเติบโตเต็มที่ ควรมีตัดใบทุกๆ 3-4 เดือนต่อครั้ง เพื่อให้แฝกมีการแตกกอที่ดีขึ้น
 • การดูแลรักษาตามความเหมาะสม แม้หญ้าแฝกเจริญเติบโตได้ดีในดินความสมบุรณ์ต่ำ แต่หากมีการใส่ปุ๋ย รดน้ำในฤดูแล้ง จะทำให้หญ้าแฝกเจริญเติบโตดี
 • ปลูกซ่อมแซมและแยกหน่อแก่
 • ควบคุมโรคและแมลงศัตรูของหญ้าแฝก ตามความเหมาะสม

 

สถานที่ให้บริการ

 • ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการให้บริการ ณ จุดเดียว (One stop service) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 และสถานีพัฒนาที่ดิน ที่อยู่ใกล้บ้านท่าน

 

ช่องทางให้บริการ

 • ติดต่อขอรับกล้าได้ด้วยตัวเอง
 • ถ้าเป็นข้อมูล / รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ทางโทรศัพท์

 

ช่วงเวลาในการแจกจ่ายหญ้าแฝก

เนื่องจากกล้าหญ้าแฝกต้องขยายพันธุ์ประมาณ 6 เดือน ดั้งนั้นเกษตรกรที่สนใจสามารถลงชื่อไว้ก่อน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ทราบจำนวนกล้าหญ้าแฝกและขุดตามจำนวนที่เกษตรกรขอรับ

 • เริ่มแจกจ่ายในช่วงฤดูฝน ( ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม ของทุกปี )


วิธีการลงชื่อขอรับกล้าหญ้าแฝก

 

 • แจ้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และสถานที่ปลูก ทาง Inbox Page Facebook : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
 • แจ้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และสถานที่ปลูก ทางโทรศัพท์ หมายเลข 077-31110 ต่อ 222
 • มาลงชื่อด้วยตัวเองที่ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการให้บริการ ณ จุดเดียว (One stop service) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
 • ดาวน์โหลดเอกสารใบคำร้องขอรับหญ้าแฝก กรอกรายละเอียด (ดาวน์โหลดคำร้อง) แล้วส่งมาตามช่องทางดังนี้
  • ไปรษณีย์ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เลขที่ 3 ซ.ธราธิบดี 7 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
  • โทรสาร : 077-311110 ต่อ 222
  • อีเมลล์ : สแกนแล้วส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เวลาติดต่อขอรับบริการ

 • วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. (มีพักเที่ยง 12.00-13.00 น.)

 

เอกสารที่ใช้ประกอบขอรับบริการ

 • เอกสารใบคำร้องขอรับกล้าหญ้าแฝก (มารับได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการให้บริการ ณ จุดเดียว สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11)
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น
 • แผนที่เดินทางไปยังบริเวณที่ปลูกหญ้าแฝก สามารถนำมาให้เจ้าหน้าที่ได้ในวันรับกล้าหญ้าแฝก (เพื่อใช้ในการเดินทางไปติดตามการปลูก)
 • รูปถ่ายบริเวณที่จะปลูกหญ้าแฝก

*เอกสารที่ใช้ประกอบขอรับบริการ สามารถยื่นต่อเจ้าหน้าที่ได้ในวันมารับกล้าหญ้าแฝกได้ ยกเว้นเอกสารใบคำร้องของรับหญ้าแฝก

 

ค่าธรรมเนียม

 • ไม่่มีค่าธรรมเนียม

 

 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับกล้าหญ้าแฝก


 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Land Development Regional Office 11 ,Suratthani
เลขที่ 3 ซ.ธราธิบดี 7 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7731-1110 โทรสาร 0-7731-2732 E-mail : r11_1@ldd.go.th