Thai Chinese (Simplified) English

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา :ประกวดราคาจ้างจ้างขยายเชื้อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. (สารเร่ง พด. รวม 2 กิจกรรม จำนวน 536,000 ซอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107238597)
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา :สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)จำนวน 1 คัน (25.10.15.05 ) (เลขที่โครงการ : 60086107261)
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2560


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน :สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)จำนวน 1 คัน (25.10.15.05 ) (เลขที่โครงการ : 60086107261)
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2560


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา :ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด รวม 3 รายการ พร้อมขนส่ง จำนวน 223 ตัน (70.14.15.01 ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 59106056007)
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา :ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. จำนวน 573,000 ซอง (93.14.18.00 ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 59106046429)
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา :ประกวดราคาจ้างผลิตเสื้อหมอดินอาสา จำนวน ๔,๕๖๙ ตัว (73.14.17.03 ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 59056192296)
ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2559


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา :สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ผ่านสื่อโทรทัศน์ (82.11.19.00 ) (เลขที่โครงการ : 59026013904)
ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2559


ประกาศรายชื้อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ผ่านสื่อโทรทัศน์ (82.11.19.00 ) (เลขที่โครงการ : 59026013904)
ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2559


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา :ประกวดราคาจ้าง(93.14.18.00 )จ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. จำนวน ๕ รายการ รวม ๑๗๔,๕๐๐ ซอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 59016217764)
ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด รวม ๓ รายการ พร้อมขนส่ง จำนวน ๒๔๓.๖๐ ตัน (70.14.15.01 ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 58126034013)
ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2559


 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Land Development Regional Office 11 ,Suratthani
เลขที่ 3 ซ.ธราธิบดี 7 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7731-1110 โทรสาร 0-7731-2732 E-mail : r11_1@ldd.go.th