Thai Chinese (Simplified) English

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาจ้าง(93.14.18.00 ) จ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. จำนวน 5 รายการ รวม 357,000 ซอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 58106119253)
ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2558


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ :58085125164)
ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2558


ประกาศรายชื้อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ :58085125164)
ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2558


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา : ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 1,950 ตัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 57125091619) (21 มกราคม 2558)
ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2558


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา : ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 3,700 ตัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 57105221055) (17 ธันวาคม 2557)
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2557


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา : ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (หินปูนฝุ่น) จำนวน 2,475 ตัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 57105220846) (17 ธันวาคม 2557)
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2557


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา : ประกวดราคาจ้างขยายซื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1,2,3,7 รวมจำนวน 331,000 ซอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 57105218539) (17 ธันวาคม 2557)
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2557


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา : ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดรวม 3 รายการ จำนวน 263 ตัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 57105217392) (17 ธันวาคม 2557)
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2557


 


 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Land Development Regional Office 11 ,Suratthani
เลขที่ 3 ซ.ธราธิบดี 7 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7731-1110 โทรสาร 0-7731-2732 E-mail : r11_1@ldd.go.th