( สำเนา )
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 
               ตามประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ ผ่านสื่อโทรทัศน์ (๘๒.๑๑.๑๙.๐๐ ) ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน  รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
 
รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ
 จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ผ่านสื่อโทรทัศน์ (82.11.19.00 )  บริษัท ฟาร์มแชนเนล(ประเทศไทย) จำกัด ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐  

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายถวิล มั่งนุ้ย)
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑
 
สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว สมพิศ พันธุ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙
 โดย นางสาว สมพิศ พันธุ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน