( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 

               ตามประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ ผ่านสื่อโทรทัศน์ (๘๒.๑๑.๑๙.๐๐ ) ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  และตามประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 สุราษฎร์ธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงาน ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ผ่านสื่อโทรทัศน์ (82.11.19.00 ) วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้เปลี่ยนแปลงกำหนดการ ดังนี้ 
                ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นในเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ผ่านสื่อโทรทัศน์ (82.11.19.00 ) โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที่ ส. 3 /2559" ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 สุราษฎร์ธานี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
              ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน 

 รายนั้น  
               คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน  ราย ดังนี้

               บริษัท ฟาร์มแชนเนล(ประเทศไทย) จำกัด
 
 
                                                                                                           ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายถวิล มั่งนุ้ย)
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑

 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นางสาว สมพิศ พันธุ)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙
 โดย นางสาว สมพิศ พันธุ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน