นายประสิทธิ์  แสงภักดี

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่