จ้างเหมารายเดือน

   

                                              2

               น.ส.สุวิมล   สร้อยทอง                    นางประเทือง  ประกอบการ                 นายนิพจน์ เปลวมาก

                   พนักงานธุรการ                                       แม่บ้าน                                      คนงาน

 

              2                2                3               

                   นายโกสิทธิ์ แย้มบุญเรือง                      นายจำเริญ ส่งละออ                         นายสุพจน์    พิมธ์พัน

                              คนงาน                               พนักงานรักษาความปลอดภัย           พนักงานรักษาความปลอดภัย