ข้าราชการ

นางสาวยุพาพร นาควิสัย

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพังงา

 

(...........................................)

เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส

 

นางเกยูร คำคง อาคาสุวรรณ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 

นางสาวอังคารมาศ ลีนิน

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 

1

นางสาวฐิตกาญจน์ ปัญญี

 เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน