บุคลากร

           

สถานีพัฒนาที่ดินพังงา ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้

1.ข้าราชการ                                                    
จำนวน
5
ราย
2.ลูกจ้างประจำ                          
จำนวน
3
ราย
3.พนักงานราชการ                   
จำนวน
9
ราย
4.จ้างเหมาบริการ              
จำนวน
3
ราย