บุคลากร

           

 

ข้าราชการ                     จำนวน        5     ราย

1ลูกจ้างประจำ                 จำนวน       10    ราย

2พนักงานราชการ            จำนวน        5     ราย

4จ้างเหมา / จ้างรายวัน     จำนวน        6     ราย